Бирачки списак

Јединствени бирачки списак (у даљем тексту: бирачки списак) јесте јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право

Бирачки списак води министарство надлежно за послове управе.

Део бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе ажурира општинска, односно градска управа, као поверен посао.

Ажурирање дела бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе од стране општинске, односно градске управе обухвата вршење промена у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) по службеној дужности или на захтев грађана до закључења бирачког списка и друге послове, у складу са овим законом.

Бирач се уписује у бирачки списак према месту пребивалишта, с тим што се на захтев бирача, у бирачки списак може уписати и његово боравиште у земљи, у складу са овим законом.

У бирачки списак уписује се: име и презиме бирача, име једног од родитеља бирача, бирачев јединствени матични број грађана, датум и место рођења бирача, пол бирача, место пребивалишта и адреса бирача, јединица локалне самоуправе у којој бирач има место пребивалишта, страна држава у којој бирач има боравиште, место боравишта и адреса бирача у иностранству и место боравишта за интерно расељена лица.

Сваки грађанин може општинској, односно градској управи, или министарству надлежном за послове управе кад је оно надлежно за вршење промена у бирачком списку, поднети захтев за промену у бирачком списку ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју јединице локалне самоуправе у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Надлежни орган о захтеву за промену у бирачком списку одлучује у року од 24 часа од пријема захтева.

право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак. Увид се остварује на основу захтева бирача, а врши се уношењем јединственог матичног броја грађанина и имена и презимена грађанина и других података који омогућавају аутоматску претрагу података о бирачу у јединственом бирачком списку.

 Увид у део бирачког списка може се извршити непосредно у општинској, односно градској управи у којој грађанин има пребивалиште, у складу са законом који уређује заштиту података о личности.

Увид у део бирачког списка за подручје општине Ивањица може се извршити у канцеларији број 21 Општинске управе општине Ивањица, сваког радног дана у времену од 7,30 часова до 15,30 часова

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на званичној интернет страници Министарства.

 

ОВЛАШЋЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА БИРАЧКИ СПИСАК

ЈЕКИЋ РАДОМИР

КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 21

ТЕЛ. 032/601 421

ДРАГАН ТАНАСКОВИЋ

Adobe_Reader_PDFЗахтев за упис, промену и брисање из бирачког списка