Јавне набавке

Јавна набавка на уређењу водотока Савића потока у Ивањици

Наручилац: РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Адреса: ул. Венијамина Маринковић 1

Место: Ивањица

Број: ЈН :404-2-1/2019

На основу члана 32 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), ОПШТИНА ИВАЊИЦА упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА УРЕЂЕЊУ ВОДОТОКА САВИЋА ПОТОКА У ИВАЊИЦИ

Ознака из Општег речника набавке:

45246000 – 3 – радови на регулацији река и радови на заштити од поплава

ИВАЊИЦА

Адреса: ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

Матични број: 07221142

ПИБ: 101886934

Шифра делатности: 8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа.

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке (На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) – Спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

Врста предмета: Радови.

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно ознака и назив из општег речника набавки:

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.: 404-2-1/2019  је  извођење радова на УРЕЂЕЊУ ВОДОТОКА САВИЋА ПОТОКА У ИВАЊИЦИ Ознака из Општег речника набавке: 45246000 – 3 – радови на регулацији река и радови на заштити од поплава; Ознака из класификације делатности: сектор F област  43.99

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија :

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца www.ivanjica.rs  

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Начин и место подношења понуда: Понуду доставити на адресу Наручиоца Општина Ивањица, ул. Венијамина Маринковић бр. 1, 32250 Ивањица, са назнаком :„Понуда за јавну набавку радована УРЕЂЕЊУ ВОДОТОКА САВИЋА ПОТОКА У ИВАЊИЦИ“, ЈН бр. 404-2-1/2019, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 7.02.2019. године, до 10:00 часова. Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. Као таква, биће неотворена враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Место , време и начин отварања понуда:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца _ Општина Ивањица,  ул. Венијамина Маринковић бр. 1, 32250 Ивањица, број просторије: 33, спрат 1. Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 7.02.2019. године, са почетком у 12:00 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају потписано и печатом оверено овлашћење на меморандуму понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношоње одлуке:

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  10  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Лице (или служба) за контакт: Мара Караклајић, дипл.правник, телефон 032/515-0337, број факса: 032/661-821  

О Аутору

Financ