Вести Конкурси и обавештења

Јавни конкурс за избор директора Јавног Комуналног Предузећа “Ивањица“ Ивањица

 На основу члана 36. став 3. и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА, 01 број 111-1/2017 од 09. јуна 2017. године, Скупштина општине Ивањица, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА

I  Подаци о јавном предузећу:

Јавно предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће  „ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА

Скраћено пословно име: ЈКП „ИВАЊИЦА“

Седиште предузећа је у Ивањици, Милинка Кушића 61

Матични број предузећа: 07216840

ПИБ предузећа: 101062119

Претежна делатност предузећа -3600 скупљање, пречишћавање  и дистрибуција воде

II Послови директора: Представља и заступа предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање предузећа; одговара за законитост рада предузећа; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи односно трогодишњи програм пословања  и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; бира извршне директоре; бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће; закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу са законом којим се уређују радни односи; доноси акт о систематизацији; врши друге послове одређене законом оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

  

III   Услови за именовање директора:

            За директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

 1. да је пунолетно и пословно способно;
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или спесијалистичким струковним студијама;
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 5. да познаје област корпоративног управљања;
 6. да има радно искуство у организацији рада и вођењу послова;
 7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности и дужности.

Мандат директора и место рада: Мандат директора траје четири године, а место рада је Ивањица, улица Милинка Кушића 61.

IV Стручна оспособљеност, знања и вештине:

У изборном поступку проверава се познавање делокруга рада Јавног комуналног предузећа, поседовање стручних, организационих и других способности, знања и вештина неопходних за успешно обављање функције директора, вештина аналитичког резоновања и логичког расуђивања и то увидом у податке из пријаве и разговором.

V  Рок за подношење пријава: Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на конкурс садржи: Личне податке, адреса становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима.

VI  Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Миланка Коларевић, тел. 032/664 760 локал 131, сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова

VII Докази који се прилажу уз пријаву:

 1. Извод из МКР;
 2. Уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 3. Диплома о стеченом високом образовању;
 4. Исправе којима се доказује радно искуство са високим образовањем (решења, уговори, потврде, уверења и други акти);
 5. Исправе којима доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 6. Исправе којима доказује радно искуство у организовању и вођењу послова;
 7. Изјава кандидата дата под кривичном, моралном , материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 8. Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности и дужности (не старије од 6 месеци);

Сви докази се прилажу у оригиналима или овереним фотокопијама.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве:

 Пријаве са комплетном документацијом подносе се путем поште или лично преко писарнице Општинске управе општине Ивањица, шалтер број 1, на адресу: општина Ивањица -Комисији за спровођење поступка за избор директора општине Ивањица, ул. Венијамина Маринковића 1, 32 250 Ивањица.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА – „Не отварај“

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику РС“, у „Службеном листу општине Ивањица и једном од дневних новина које се дистрибуирају на  целој територији Републике Србије и интернет страници општине Ивањица.

Напомена: Конкурс је објављен у службеном гласнику  број 63 од 28.06.2017. године

О Аутору

Financ