Конкурси и обавештења

Јавни конкурс за организовање спровођења јавни радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

На основу Локалног акционог плана запошљавања Општине Ивањица за 2018.
годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања за 2018.годину између Националне
службе за запошљавање/Филијала Чачак и Општине Ивањица од 29.05.2018. године,
Општина Ивањица и
Национална служба за запошљавање -Филијала Чачак
расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују Национална служба
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и општина Ивањица у складу са
Локалним акционим планом запошљавања Општине Ивањица за 2018. годину, у циљу
радног ангажовања првенствено теже запошљивих категорија незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, са територије општине Ивањица и са евиденције
Националне службе за запошљавање – Филијале Чачак – Испоставе Ивањица, као и ради
очувања и унапређења радних способности незапослених и остваривања одређеног
друштвеног интереса.
У програм јавних радова могу се укључити све категорије теже запошљивих лица утврђене
Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину, а првенствено теже
запошљиве категорије незапослених лица у складу са стањем и потребама локалног
тржишта рада утврђеним Локалним акционим планом запошљавања општине Ивањица за
2018. годину.
Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба на
основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим
финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако
лице укључено у јавни рад.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
2
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
 социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
 одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
 одржавања и заштите животне средине и природе.
Јавни радови се могу организовати и у области културе на којима се искључиво ангажују особе са инвалидитетом.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
 исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом;
 накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица на јавним радовима, у висини до 2.000,00 динара по лицу сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, за сваки месец ангажовања, увећан за припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
 накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини:
– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
 накнаду трошкова организовања обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца о стеченим компетенцијама; послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим
3
компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба и општина Ивањица процењују оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
 органи јединице локалне самоуправе,
 јавне установе и јавна предузећа,
 привредна друштва,
 предузетници,
 задруге,
 удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
са седиштем на територији општине Ивањица.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.
Документација за подношење пријаве
 попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР;
 фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници – помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот – персонална асистенција и др.), фотокопија лиценце за пружање наведених услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите.
 информације о корисницима услуга (број и структура) – за послодавцa – извођачa јавног рада из области социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности.
4
Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране Националне службе, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, радно ангажује до 19 незапослених, доноси директор надлежне филијале Националне службе по предходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, радно ангажује 20 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање и предходну сагласност Управног одбора.
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете пријаве истог послодавца – извођача у току календарске године, које се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.
Национална служба и општина Ивањица приликом одлучивања процењују оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада коме је 2016, 2017. и 2018. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за реализацију мере.
Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање-Филијале Чачак, Испоставе у Ивањици.
5
БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ Критеријуми Број бодова Област спровођења јавног рада Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 Социјалне (односно социјалне заштите),хуманитарне и културне делатности 8 Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 Дужина трајања јавног рада 3 и 4 месеца 20 2 месеца 10 1 месец 5 Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена са I и II степеном стручне спреме 20 Јавни рад подразумева ангажовање искључиво лица са I и II степеном стручне спреме 15 Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена 10
Претходно коришћена средства по програму јавних радова* Нису раније коришћена средства 10 Коришћена средства у истој области на локацијама које нису обухваћене пријавом или различитим областима на истим локацијама 5
Коришћена средства у истој области и на истој локацији/локацијама 0 Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале** до 10 МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 70
*Критеријум „Претходно коришћена средства по програму јавних радова“ односи се на програме Националне службе и/или општине Ивањица из 2016, 2017. и 2018. године. Изузетно, послодавцима који су претходно користили средства, а поднели су пријаву за област социјалне (односно социјалне заштите) и хуманитарне делатности (без обзира на
6
локацију), додељује се 5 бодова. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа локалне самоуправе/ локалног савета за запошљавање и др.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада,а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
Општина Ивањица, Национална служба за запошљавање – Филијала Чачак и послодавац – извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
 уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 нови термин план оверен од стране послодавца-извођача јавног рада уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
 потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
 одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца – извођача јавног рада;
7
 за правна лица-доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и оверен захтев за регистрацију меница за правно лице);
 фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца-извођача јавног рада/жиранта и
 други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
 за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
 за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
 за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
 за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:
 изјава одговорног лица послодавца – извођача јавног рада корисника јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл).
Статус послодавца – извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.
8
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:
 закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац – извођач јавног рада у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
 редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
 редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
 редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе о утрошку пренетих средстава;
 редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
 достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
 обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;
 организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу, односно фотокопију потврде/лиценце у складу са законом.
 месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
 Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка Национaлнoj служби за запошљавање – Филијали Чачак,Испостава Ивањица ул. Вукадина Стојановића 6, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу.
Јавни конкурс траје од 02.07.2018.године када је објављен на сајту Националне службе за запошљавање и огласној табли Националне службе – Испоставе у Ивањици, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.07.2018. године.
9
Информације о јавном конкурсу и образац пријаве могу се добити у Националној служби за запошљавање – Филијала Чачак,Испостава Ивањица, или преузети на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.

Пријава за ЈАВНЕ РАДОВЕ

О Аутору

Financ