Конкурси и обавештења

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

-Одељење за пољопривреду и

заштиту животне средине-

Број: 320-28/2018-01

Датум: 02.08.2018. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија) општине Ивањица расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ивањица за 2019. годину, до дана 31.октобра 2018. године.

Потребна документација:

  • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
  • Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова, у просторијама Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине  Општинске управе општине Ивањица, улица Венијамина Маринковића, бр. 1, канцеларија бр.17 или са сајта Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотвореног.

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Општине Ивањица или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2019. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ивањица за 2019. годину, на адресу: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

            Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Душица Маџаревић, телефон: 032/515-0326, email: dusicamadzarevic@gmail.com или лично у просторијама Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица, улица Венијамина Маринковића, бр. 1, канцеларија бр. 17.

            Овај јавни позив објавити у Службеном листу општине Ивањица, на интернет страници општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs и огласној табли Општине Ивањица.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ

Председник Комисије                                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

    Душица Маџаревић                                                                             Др Дејан Манојловић

О Аутору

Financ