Конкурси и обавештења

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица за 2016. годину (усвојеним Одлуком Општинског већа општине Ивањица 01 Број: 06-4/2016 од 25.02.2016.године), закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016. годину између Националне службе за запошљавање и општине Ивањица од 19.05.2016.године и Анекса I Споразума од 18.07.2016.године,
ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци и намењена је незапосленима са територије општине Ивањица, који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијала Чачак, Испостава Ивањица, са средњим, вишим и високим образовањем који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:
– 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
– 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
– 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Детаљније можете видети кликом на линк испод:

Adobe_Reader_PDFЈавни позив

wordЗахтев за учешће


На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица за 2016. годину (усвојеним Одлуком Општинског већа општине Ивањица 01 Број: 06-4/2016 од 25.02.2016.године), закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016. годину између Националне службе за запошљавање и општине Ивањица од 19.05.2016.године и Анекса I Споразума од 18.07.2016.године,
ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог са територије општине Ивањица, који се води на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијала Чачак, Испоставa Ивањица, за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног односа. Незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита, финансирају се најдуже 12 месеци. Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до 12 месеци.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза, средства у укупном месечном износу од:
– 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
– 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
– 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Детаљније можете видети кликом на линк испод:

Adobe_Reader_PDFЈавни позив

wordЗахтев за учешће

Образац захтева може се добити у Националној служби за запошљавање – Филијала Чачак, Испостава Ивањица и преузети на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и сајту општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање – Филијали Чачак, Испостава Ивањица, Вукадина Стојановића 6. Јавни позив је отворен од дана објављивања у листу „Послови“, на сајту Националне службе за запошљавање и огласној табли Испоставe Ивањица Националне службе, а до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, најкасније до 30.11.2016. године.

О Аутору

Financ