Вести

Јавни увид поводом ираде нацрта плана детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју просторног плана парк природе „ГОЛИЈА“

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Општинска управа

Број: 06-16/17-04

Датум: 28.06. 2017. године

И В А Њ И Ц А

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/10) и чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/2015):

 оглашава

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА“

(на територији општине Ивањица) СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА“

 Плана детаљне регулације коридорa инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка природе „Голија“ (на територији општине Ивањица) са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а коридора инфраструктуре на подручју ПППП „Голија“ (у даљем тексту: ПДР коридора инфраструктуре у границама ПППП „Голија“), обухвата подручје на територији општине Ивањица.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПДР-а КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПППП „ГОЛИЈА“ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПДР-а КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПППП „ГОЛИЈА“ ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, ПОЧЕВ ОД 03. 07. ДО 02. 08. 2017. ГОДИНЕ.

У складу са члановима 54.- 67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/2015) НАЦРТ ПДР-а КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЦАМА ПППП „ГОЛИЈА“ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПДР-а КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПППП „ГОЛИЈА“ биће изложен на Jавни увид сваког радног дана од  07.3000 до 1530 у згради Општинске управе општине Ивањица, у сали Скупштине општине Ивањица и просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне, стамбене и комуналне послове, канцеларија бр. 16.

У току трајања Jавног увида Оглас за Нацрт ПДР коридора инфраструктуре у границама ПППП „Голија“ са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а коридора инфраструктуре на подручју ПППП „Голија“  биће изложен на интернет страници Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs, банер EU PROGRES-PLANOVI DETALJNE REGULACIJE и на огласној табли Општинске управе општине Ивањица, као и у дневном лист „Српски телеграф“.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Нацрт ПДР-а коридора инфраструктуре у границама ПППП „Голија“ са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а коридора инфраструктуре на подручју ПППП „Голија“ све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за урбанизам, имовинско-правне, стамбене и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења је руководилац Миљко Главинић, диа.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР коридора инфраструктуре у границама ПППП „Голија“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину могу доставити у писаној форми општинској управи – Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, стамбене и комуналне послове општине Ивањица, као и на е-маил адресу  pdr.koridoriinfrastrukturegolija@ivanjica.gov.rs у току трајања Јавног увида, закључно са 02.08.2017. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД коју формира Комисија за планове општинске управе општине Ивањица на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида, биће одржана по завршетку Јавног увида, дана 18.08.2017. год. у 1200 часова у сали Скупштине општине Ивањица у Ивањици, улица Венијамина Маринковића бр.1.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача „АРХИПЛАН“ д.о.о. предузеће за планирање, пројектовање и консалтинг из Аранђеловца и представници Општинске управе општине Ивањица. На Ј++јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања Јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПДР-а КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПППП „ГОЛИЈА“ (на територији општине Ивањица) СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПДР-а КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПППП „ГОЛИЈА“ биће изложен у сали Скупштине општине Ивањица како би сви заинтересовани  могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на Нацрт ПДР-а коридора инфраструктуре у границама ПППП „Голија“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА” (НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА)

О Аутору

Financ