Актуелности

Конкурс за прикупљање понуда за поверавање директног телевизијског преноса седница СО Ивањица

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

01 Број: 642-3/2017

3.фебруар 2017. године

И в а њ и ц а

             На основу члана 39. став 1. тачка 24. Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“, број 79/08 и „Сл.лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12, 13/13), члана 28. Пословника о раду Скупштине општине Иањица („Сл.лист општине Ивањица“, број 2/08, 7/12, 13/13), а у вези са чланом 7. став 1. тачка 10. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15), Председник Скупштине општине Ивањица, о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ДИРЕКТНОГ

ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

            Предмет јавног конкурса је: куповина времена за емитовање директних телевизијских преноса седница Скупштине општине Ивањица у 2017. години.

            Право учешћа на конкурсу имају емитери који испуњавају Законом прописане услове за обављање делатности емитовања телевизијског програма најмање за територију општине Ивањица, као јединицу локалне самоуправе.

            Критеријум за избор најповољније понуде је:

  1. најнижа понуђена цена,
  2. рок плаћања.

            Јединица за обрачун цене је цена по једном часу преноса.

            Цена по једном часу преноса подразумева: директан пренос седница Скупштине и један репризни пренос седнице Скупштине у вечерњем термину са почетком у 20,30 часова (кумулативно).

            Рок за подношење понуда је 14. фебруар 2017. године до 15 сати.

            Јавно отварање понуда обавиће се 17. фебруара у 12 сати у просторијама председника Скупштине општине.

            Скупштина општине Ивањица може одлучити да се седнице Скупштине не преносе у случају да понуђена цена није у складу са планираним средствима за ове намене у буџету Општине за 2017. годину.

            Преноси седница ће се вршити до утрошка средстава опредељених у буџету Општине за ову намену.

Уз понуду се достављају: оверене копије  решења надлежних државних органа о испуњавању Законом прописаних услова за емитовање програма преко телевизије најмање на подручју општине Ивањица.

Понуде доставити у затвореној коверти са назнаком: „Понуда не отварај-пренос седница Скупштине“, Ивањица, улица Венијамина Маринковића број 1.

Понуде се достављају поштом или преко писарнице Општинске управе.

Конкурс објавити на сајту општине Ивањица http://ivanjica.gov.rs/ и на огласној табли општине Ивањица.

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                         Александар Трипковић

О Аутору

Financ