Вести Конкурси и обавештења

Листа пристиглих предлога програма/пројеката удружења цивилног друштва програма националних мањина за 2018. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Број: 400-50/2018-01

Датум: 06.09.2018. година

И В А Њ И Ц А

На основу члана 14. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за подстицање програма/пројеката од јавног интереса или недостајућег дела средстава који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 6/2018), Комисије за доделу средстава удружењима за подстицање програма/пројеката од јавног интереса – Програми националних мањина објављује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА – ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА 2018. ГОДИНУ ( укупан број бодова) 

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Број поена Предлог за финансирање
1. „Удружење Рома општине Ивањица“ „Смањење сиромаштва Рома Ивањице“  

300.000 РСД

 

49,1  

300.000 РСД

 

У складу са чланом 13. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за подстицање програма/пројеката од јавног интереса или недостајућег дела средстава који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 6/2018), Комисије за доделу средстава удружењима за подстицање програма/пројеката од јавног интереса – Програми националних мањина је вредновање и рангирање пристиглих пријава вршила  на основу следећих критеријума:

 • усклађеност са Стратегијом одрживог развоја општине Ивањице 2009-2014. – 10 поена
 • Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са утрошком планираних финансијских  средстава и проблемима локалне заједнице – 10 поена
 •  постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе (да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници)- 10 поена
 • циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса,степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи – 10 поена
 • постојање повезаности циљева и активности (да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених предлогом пројекта, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену)- 10 поена
 • Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма/пројекта  мерљиви и да ли ће програм/пројекат  имати утицаја ван круга директних  корисника – 10 поена
 • економичност буџета пројектних  активности (да ли су трошкови реални,  да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати)- 10 поена
 • усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима-10 поена
 • број учесника програма-пројекта/број корисника програма/пројекта-10 поена
 •  одрживост пројекта (да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета општине, и на који начин)- 10 поена
 • обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа односно обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора (висина процента средстава обезбеђених из других извора обезбеђује удружењу предност приликом избора програма / пројеката) – 10 поена
 • изводљивост пројекта (пројектних активности) у оквиру предвиђеног временског периода- 10 поена
 •  обезбеђено партнерство ( приватни или јавни сектор) – 10 поена

извештај о утрошку средстава добијених из буџета општине Ивањица  у претходној години и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства – 10 поена.

Максималан број поена: 120 бодова

Приговор на Листу вредновања и рангирања по Јавном конкурсу може се изјавити у року пет дана препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица.

 

Комисије за доделу средстава удружењима за подстицање програма/пројеката од јавног интереса – Програми националних мањина

О Аутору

Financ