Вести

Листа вредновања и рангирања предлога пројеката удружења у области културног и уметничког стваралаштва у 2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 400-16/2018-01

Датум: 03.05.2018. година

И В А Њ И Ц А

На основу Одлуке о буџету oпштине Ивањица за 2018. годину, („Службени лист општине Ивањица бр 10/2017”), Раздео 4 – Општинска управа,  – програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001, функција 160, позиција 48/0, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама,  у складу са чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица ( Службени лист општине бр. 2/15 и 2/16),  Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва објављује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА  у области аматерског културног и уметничког стваралаштва у 2018. години

 ( укупан број бодова) 

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Број бодова
1. „Удружење изворних певачких група «Стари Влах»  Ивањица „ Допринос очувању српске традиције» 300.000,00 99,0

У складу са чланом 6. Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/16), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва је вредновање и рангирање пристиглих пријава вршила  на основу следећих  критеријума и броја бодова :

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост програма/пројекта у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

Максималано: 120 бодова

ЛИСТА ПРИЈАВА КОЈЕ  НИСУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА

Редни број Назив подносиоца Назив пројекта Образложење
1. Независни културни центар Мостарт  Ивањица  

У апликацији није попуњено поље – назив пројекта

 

Циљеви удружења нису у складу са условима конкурса и непотпуна документација.

Приговор на Листу вредновања и рангирања по Јавном конкурсу може се изјавити у року од  пет дана препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица ( шалтер бр.2. у Услужном центру).

Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва

Председник Комисије

Милка Каплановић

О Аутору

Financ