Локална управа

Локална скупштина

Skupstina opstine SEMA

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом општине Ивањица. Скупштина општине Ивањица има 37 одборника и бирају се на мандат од четири године.

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.
Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за седнице Скупштине општине. Права и дужности одборника ближе се одређују Пословником Скупштине општине.

Надлежности Скупштине општине:
1. Доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине,

2. Доноси буџет и усваја завршни рачун буџета,

3. Утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,

4. Подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије општине,

5. Доноси програм развоја општине и појединих делатности,

6. Доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта,

7. Доноси прописе и друге опште акте,

8. Расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу,

9. Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утвђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом,

10. Именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом,

11. Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине,

12. Поставља и разрешава секретара и заменика секретара, Скупштине,

13. Бира и разрешава председника општине, заменика председника општине и чланове општинског већа,

14. Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону,

15. Утврђује накнаду за уређење и коришћење грађевинског земљишта,

16. Доноси акт о јавном задужењу општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг,

17. Доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима,

18. Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,

19. Даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану,

20. Оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности,

21. Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу,

22. Разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета,

23. Одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама,

24. Информише јавност о свом раду,

25. Покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу,

26. Даје сагласност на употребу имена, грба и других обележја општине,

27. Разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина,

28. Разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у општини,

29. Разматра извештаје Савета за међунационалне односе,

30. Усваја етички кодекс понашања функционера,

31. Доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права,

32. Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Седнице Скупштине општине су јавне. За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.

Одборнички састав СО Ивањица за мандатни период 2016–2020.
Нова Србија- Велимир илић -За нову Ивањицу

 1. Рацо Секулић
 2. Марко Коматина
 3. Иван Микарић

Александар Вучић- СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

 1. Снежана Богдановић
 2. Маринко Маринковић
 3. Винка Ивановић
 4. Милош Јовићевић
 5. Александар Митровић
 6. Мирјана Вратоњић Поледица
 7. Биљана Кушић
 8. Томислав Милутиновић
 9. Милан Гиздавић
 10. Драгана Лепосавић
 11. Аурора Пивљаковић
 12. Младомир Вратоњић
 13. Александар Симеуновић
 14. др Желимир Милинковић
 15. Ђурашевић Милијан
 16. Видосава Милинковић
 17. Вера Ђогатовић
 18. Радослав Алексић

Социјалистичка партија Ивица Дачић- Социјалистичка партија СПС

 1. Драгован Милинковић
 2. Александар Трипковић
 3. Радица Милованчевић
 4. Александар Ђорђевић

Група Грађана Миломир Зорић

 1. Др. мед. Весна Недељковић
 2. Ненад Мијаиловић
 3. Славица Комадинић
 4. Видан Бојовић
 5. Др Маријана Лишанин
 6. Мирослав Ристић
 7. Верица Костић
 8. Радојица Дамљановић
 9. Драган Зарић

Борис Тадић, Чедомир Јовановић – САВЕЗ ЗА ИВАЊИЦУ! – СДС, ЛДП

 1. Др Милорад Драмићанин
 2. Душко Ћурчић

О Аутору

Financ