Lokalna uprava

Lokalna skupština

Skupstina opstine SEMA

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom opštine.

Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom opštine Ivanjica. Skupština opštine Ivanjica ima 37 odbornika i biraju se na mandat od četiri godine.

Pravo je i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine opštine i njenih radnih tela, predlaže Skupštini raspravu o određenim pitanjima, podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine opštine i daje amandmane na predloge propisa, postavlja pitanja vezana za rad organa opštine i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine opštine.
Pravo je odbornika da bude redovno obaveštavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke dužnosti, da od organa i službi traži podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za sednice Skupštine opštine. Prava i dužnosti odbornika bliže se određuju Poslovnikom Skupštine opštine.

Nadležnosti Skupštine opštine:
1. Donosi Statut opštine i Poslovnik Skupštine opštine,

2. Donosi budžet i usvaja završni račun budžeta,

3. Utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada,

4. Podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije opštine,

5. Donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti,

6. Donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta,

7. Donosi propise i druge opšte akte,

8. Raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu,

9. Osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom,

10. Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom,

11. Bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine,

12. Postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara, Skupštine,

13. Bira i razrešava predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća,

14. Utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu,

15. Utvrđuje naknadu za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta,

16. Donosi akt o javnom zaduženju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug,

17. Donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadležnim organima,

18. Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata,

19. Daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu,

20. Osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti,

21. Daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu,

22. Razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta,

23. Odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama,

24. Informiše javnost o svom radu,

25. Pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu,

26. Daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugih obeležja opštine,

27. Razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština,

28. Razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u opštini,

29. Razmatra izveštaje Saveta za međunacionalne odnose,

30. Usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera,

31. Donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava,

32. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Sednice Skupštine opštine su javne. Za javnost rada Skupštine opštine odgovoran je predsednik Skupštine opštine.

Odbornički sastav SO Ivanjica za mandatni period 2016–2020.
Nova Srbija- Velimir ilić -Za novu Ivanjicu

 1. Raco Sekulić
 2. Marko Komatina
 3. Ivan Mikarić

Aleksandar Vučić- SRBIJA POBEĐUJE

 1. Snežana Bogdanović
 2. Marinko Marinković
 3. Vinka Ivanović
 4. Miloš Jovićević
 5. Aleksandar Mitrović
 6. Mirjana Vratonjić Poledica
 7. Biljana Kušić
 8. Tomislav Milutinović
 9. Milan Gizdavić
 10. Dragana Leposavić
 11. Aurora Pivljaković
 12. Mladomir Vratonjić
 13. dr Želimir Milinković
 14. Đurašević Milijan
 15. Vidosava Milinković
 16. Vera Đogatović
 17. Radoslav Aleksić
 18. Živko Samardžić

Socijalistička partija Ivica Dačić- Socijalistička partija SPS

 1. Dragovan Milinković
 2. Aleksandar Tripković
 3. Radica Milovančević
 4. Aleksandar Đorđević

Grupa Građana Milomir Zorić

 1. Dr. med. Vesna Nedeljković
 2. Nenad Mijailović
 3. Slavica Komadinić
 4. Vidan Bojović
 5. Dr Marijana Lišanin
 6. Miroslav Ristić
 7. Verica Kostić
 8. Radojica Damljanović
 9. Dragan Zarić

Boris Tadić, Čedomir Jovanović – SAVEZ ZA IVANjICU! – SDS, LDP

 1. Dr Milorad Dramićanin
 2. Duško Ćurčić

O Autoru

Financ