Порези- питања и одговори

1.ШТА ЈЕ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину односи се на поседовање непокретности.
Порез на имовину наплаћује Локална пореска администрација, а порез на наслеђе и поклон, порез на пренос апсолутних права Пореска управа.

2.НА КОЈУ ИМОВИНУ СЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ?
Порез на имовину плаћа се на права и непокретности које се налазе на територији Републике Србије.
Непокретности на које се плаћа порез су: станови, стамбене, пословне и друге зграде, пословне просторије, гараже,грађевински објекти (односно њихови делови-надземни и подземни) ,шумско, пољопривредно и грађевинско земљиште.
Обавеза по основу пореза на имовину настаје даном стицања права,даном почетка коришћење, даном оспособљавања, даном издавања употребне дозволе или даном омогућавања коришћења на други начин.
Порески обвезник је дужан да поднесе пореску пријаву за сваку непокретност, без обзира да ли је непокретност легализована или не, да ли се користи или не, без обзира на врсту материјала од ког је изграђена.

3.ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЈЕ:

-Ималац права својине, односно права својине на земљиште у површини преко 10 ари
-физичком лице закупац стана или стамбене зграде у складу са законом којим ј уређено становање, односно социјално становање,односно законом којим су уређене избеглице, запериод дужи од једне године или на неодређено време
-ималац права коришћења грашђевинског земљишта површине преко 10 ари, у склау а законом којим се утврђује правни режим грађевинског земљишта
-ималац права коришћења непокретности у јавној својини,у складу са законом којим се уређује јавна својина
-корисник непокретности у јавној својини, у складу са законом којим се уређује јавна својина
-држалац непокретности на који ималац права својиненије познат или није одређен
-држалац непокретности у јавној својини без правног основа
-прималац финансијског лизинга

4.КОМЕ ИДУ СРЕДСТВА ОД ПРИКУПЉЕНОГ ПОРЕЗА И КАКВЕ КОРИСТИ ЈА ИМАМ ОД ТОГА?

Средства о пореза на имовину су приход општине.
Средства од наплате пореза на имовину користе се заодржавање и грађање улица, путева, водоводне и канализационе мреже, школа, вртића и других објеката, што омогућава квалитетније услове животаи рада у општини која их прикупља.

5.ШТА ПОДРАЗУМЕВА РЕГИСТРАЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА?ХОЋЕ ЛИ МИ БИТИ ПОТРЕБНО МНОГО ВРЕМЕНА И ПРИКУПЉЕНИХ ДОКУМЕНАТА?

Регистрација пореских обвезника подразумева да обвезник за имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године или му по другом основу настане или престане пореска обавеза, подноси пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка неке од наведених промена.
Није потребно пуно времена.
Од докумената је потребно:
1.Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица Образац ППИ-2 (тачно попуњена и потписана од стране обвезника или овлашћеног лица)
2.Доказ о стицању непокретности (уговор о купопродају, откупу, поклноу, решење о наслеђивању, пресуда суда, одобрење за изградњу…)
3.Доказ, документ којим се потврђује право на порески кредит (копија личне карте пореског обвезника) или право на пореско ослобођење.
За имовину коју је поднео пореску пријаву, регистровани порески обвезник, дужан је да поднесе пореску пријаву до 31.јануара пореске године-ако је на тој имовини дошло до промене од утицаја на пореске обавезе у којима нису садржани подаци у поднетој пријави (нпр.промена намене, срушен објекат, дограђен и сл.)

6.ГДЕ СЕ ОБАВЉА РЕГИСТРАЦИЈА?

Регистрација обвезника пореза на имовину обавља се у Локалној пореској администрацији у општини на чијој територији се налази непокретност.

7.У КОМ РОКУ МОРА ДЕ СЕ ОБАВИ РЕГИСТРАЦИЈА?

Према закону, регистрација пореских обвезника обавља се у року од 30 дана од дана стицања права на непокретност, односно до 31.јануара године у којој се врши утврђивање пореза, уколико дође до промене структуре постојеће имовине.

8.НЕМАМ НОВЕ ИМОВИНЕ У ОДНОСУ НА ОНУ ЗА КОЈУ ВЕЋ ПЛАЋАМ ПОРЕЗ.ТРЕБА ЛИ ДА ПОНОВО ПОДНЕСЕМ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ?

Не треба, уколико није дошло до промене структуре постојеће (већ пријављене) имовине.

9.ЗАШТО ДА ПЛАЋАМ ПОРЕЗ АКО ЗНАМ ДА НЕКИ ТО НЕ ЧИНЕ?

Плаћање пореза представља законску обавезу свих пореских обвезника.Неплаћање пореза у законским роковима повлачи камату и принудну наплату дуга, а непријављивање пореза представља порески прекршај.
Сваки обвезник треба да прати измирење својих пореских пбавеза како би избгао плаћање камате и предузимање мера редовне и принудне наплате.

10. ЗАШТО РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ НЕ САДРЖИ И ДУГ ИЗ ПРЕДХОДНОГ ПЕРИОДА ? (УКОЛИКО ПОСТОЈИ)

Пореско решење третира утврђивање пореза за сваку годину понаособ, а питање пореског дуга регулисано је другим пореским актима ( обавештење о стању дуга, опомена, решење о принудној наплати…)

11.КАКО СЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ?

До добијања решења за текућу годину, порез се плаћа на бази прошлогодишњег износа, квартално и то:

до 15.02.-први квартал
до 15.05.-други квартал
до 15.08.-трећи квартал
до 15.11.-четврти квартал

12.ГДЕ МОГУ ДА ДОБИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ ДУГА?

Информације се могу добити о надлежних у Локалној пореској администрацији у згради општине, шалтер 7 и канцеларија број 17, или на телефон број 032-663-428.
У сваком моменту можете пратири стање на свом рачуну за порез на имовину подношењем захтева за приступ преко wеб-а.Захтев се подноси преко сајта.