Вести Конкурси и обавештења

Обавештење о одабиру комисије за медије

На основу члана 24. Закона о јавном  информисању и медијима (,,Службени гласник РС“ број 83­­/14,58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр.16/16 и 8/17) и члана 56. Статута општине Ивањица (,,Службени лист општине Ивањица“ број 1/19) председник општине Ивањица, дана 06.09.2019.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 ПОДНЕТИХ   ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА

 ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

 У 2019. ГОДИНИ

I

Образује се  Комисија за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2019 години, (у даљем тексту Комисија).

У Комисију се именују:

  • За чланове:
  1. Катарина Јовановић –  (предлог Удружења електронских медија Србије Com

  Net),  

  • Сандра Савић – предлог Професионалног удружења новинара Србије

ПРОУНС,          

          3.   Рашко Нешовановић – самостална пријава.

II

Задатак Комисије je да изврши оцену пројеката поднетих поводом расписаног Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2019. години, донесе и достави образложени предлог о расподели средстава за суфинансирање ових пројеката председнику општине Ивањица на даље поступање, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2019. години.

III

Комисија на првој седници бира председника Комисије, који координира радом Комисије и води седнице.

 Сваки члан Комисије након увида у конкурсну документацију даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију.

О раду Комисије води се записник.

IV

             Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичној интернет страници општине Ивањица  www.ivanjica.gov.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Ивањица за 2019. годину („Службени лист општине Ивањица“, број 11/18), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00080/2019-01/2 од 22.04.2019. године и Статута општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 1/19), председник општине Ивањица расписао је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2019. години, који је објављен 15. маја 2019. године на интернет страници општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs   и дневном листу „Ало“.

            Законом о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“ број 83­­/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), прописано је да руководилац органа који је расписао Конкурс именује чланове стручне комисије и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију (члан 24. став 3.); већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове (члан 24. став 4.).

          Правилникoм о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр.16/16 и 8/17), прописано је да оцену пројеката поднетих на Конкурс, као и предлог о расподели средстава са образложењем доноси стручна комисија коју решењем именује руководилац органа који је расписао конкурс (члан 19. став 1.) ; комисија може имати три или пет чланова (члан 21. став 1); већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји (члан 21. став 4); на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења за чланове комисије, руководилац органа који је расписао конкурс бира два односно три члана комисије ( члан 21. став 6.); решењем о именовању чланова Комисије утврђују се њихова права и обавезе (члан 21. став 9.).

За чланове Комисије предложени су:

Катарина Јовановић, дипломирала је на Факултету политичких наука у Београду. Радила је као новинар и уредник на Регионалној телевизији Нови Пазар, уредник информативног програма на Телевизији Санџак, новинар Блица недеље, новинар ТВ Студио Б и помоћник уредника сајта телевизије, новинар Гласа јавности. Завршила је курс истраживачког новинарства у недељнику ,,Време”, летњу школу новинарства Медија центра, била спортски новинар, уредник и водитељ на Радио Политици, спортски новинар на Телевизији Политика и радила у спортским рубрикама у више студентских листова.

Сандра Савић, новинарка регионалне радио телевизије Крушевац. Новинарством се професионално бави од 2004. године. Запослена на регионалној Телевизији Крушевац, где обавља репортерске, новинарске и уредничке послове. На регионалном Радио Крушевцу активна у реализацији информативног програма, посебно у области друштва и социјалне политике. У протеклом периоду осмислила више медијских пројеката Радио телевизије Крушевац и активно као кординатор учествовала у њиховој  реализацији. Члан Професионалног удружења новинара Србије.

Рашко Нешовановић, човек који се већ 45 година бави новинарством и радио је у писаним и електронским медијима. Посебно истиче своје искуство из области спортског новинарства и члан је Удружења спортских новинара Србије.

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

01 број 642-4/19 од  06.09. 2019. године

                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК

Зоран Лазовић

О Аутору

Financ