Вести

Одлука о суфинансирању  пројеката/програма јавног интереса удружења цивилног друштва у области аматерског културног и уметничког стваралаштва у 2018. години

Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и 13/13), Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину (Службени лист општине Ивањица, број 10/2017)  Раздео 4 – Општинска управа,  – програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001, функција 160, позиција 48/0, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама,  у складу са чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица ( Службени лист општине бр. 2/15 и 2/16), Предлога комисије за избор програма/пројеката за доделу средстава удружења грађана   у 2018. години, број 400-16/18-01 од 15.05.2018. године, који је разматран на седници Општинског већа 01број 06-32/2018, одржаној  17.07.2018. године  доноси

  

                 О Д Л У К У

о суфинансирању  пројеката/програма јавног интереса удружења цивилног друштва у области аматерског културног и уметничког стваралаштва у 2018. години

  

 I

У 2018. години средствима буџета општине Ивањица, суфинансираће се реализација   пројеката –

 програма  удружења цивилног друштва   грађана   у  износима:

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Предложена средства
1. „Удружење изворних певачких група «Стари Влах»  Ивањица „ Допринос очувању српске традиције» 300.000,00 300.000,00

  II

 На основу ове одлуке са сваком од организација чији ће се програми – пројекти у 2018. години, суфинасирати средствима  општинског буџета, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин суфинансирања.

 III

За  извршење ове одлуке надлежна је Општинска  управа општине Ивањица.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                              Зоран Лазовић

                                                                                                                                      

                                   

О Аутору

Financ