Вести

Одлука о суфинансирању пројеката/програма удружења  цивилног друштва у 2018. години – област  заштите лица са инвалидитетом

Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и 13/13), на основу Одлуке о буџету oпштине Ивањица за 2018. годину, („Службени лист општине Ивањица бр 10/2017”), ”), Раздео 4 – Општинска управа,  – програм 11 – Социјална и дечија заштита, ПА 0008, функција 010, позиција 14/0, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица ( Службени лист општине бр. 2/15 и 2/16) Предлога комисије за избор програма/пројеката за доделу средстава удружења грађана  у 2018. години, број 400-17/2018-01од 25.04.2018. године, који је разматран на  телефонској седници Општинског већа одржаној 15.05. 2018.  године  доноси

 

                             О Д Л У К У

о суфинансирању  пројеката/програма удружења  цивилног друштва

у 2018. години – област  заштите лица са инвалидитетом

 I  У 2018. години средствима буџета општине Ивањица, суфинансираће се реализација   пројеката –  програма  удружења цивилног друштва   грађана   у  износу:

 

Редни број Место Назив удружења Назив пројекта/програма Износ
1. Ивањица Удружење за помоћ МНРО Ивањица „Инклузивни сервис клуб за децу и младе“ 197.784,00
2. Ивањица Удружење параплегичара и квадриплегичара «Голија» Ивањица

 

„Едукацијом и дружењем до квалитетнијег живота“ 271.994,40

 

 

II    На основу ове одлуке са сваком од организација чији ће се програми – пројекти у 2018. години, суфинасирати средствима  општинског буџета, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин суфинансирања.

 

III  За  извршење ове одлуке надлежна је Општинска  управа општине Ивањица.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                               Зоран Лазовић

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

Јавни конкурс за  финансирање или суфинансирање програма/ пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва  – област заштите лица са инвалидитетом у 2018. години је био расписан  од 09. марта 2018. године и трајао је 15 дана тј. до  26. марта 2018. године. На јавни конкурс  пристигле су две пријаве.

Конкурс је спровела Комисија за избор програма/пројеката за доделу средстава удружењима решењем Општинског већа  бр. 06-4/2015-01 од 18. фебруара 2015. године

Комисија за избор програма/пројеката за доделу средстава удружењима је у складу са чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма /пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица је  израдила листу вредновања и рангирања пријављених предлога програма/пројеката за финансирање или суфинансирање.

Листа вредновања и рангирања пријављених предлога програма/пројеката за финансирање или суфинансирање састављена је након детаљног ишчитавања и прегледања пристиглих пројектних предлога а у складу са следећим критеријумима:

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост пројекта/програма у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

 

 

 

 

 

 

О Аутору

Financ