Vesti Javne nabavke

Poziv za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga socijalne zaštite-pomoć u kući

             Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

OPŠTINA IVANjICA

Venijamina Marinkovića 1

O b ­j a ­v lj u ­j e

PO­ZIV

 za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku javne nabavke male vrednosti, broj JN 3/2017, za nabavku usluga socijalne zaštite – pomoć u kući za odrasla invalidna lica i starija lica na teritoriji opštine Ivanjica.

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica..gov.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti

  1. 3. Opis predmeta nabavke: Nabavka usluga socijalne zaštite– pomoć u kući za odrasla invalidna lica i starija lica na teritoriji opštine Ivanjica.

   Oznaka u opštem rečniku nabavke: 98513310 – usluge pomoći u kući.

4 .Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda u kojoj je naveden  duži rok važenja ponude.

 5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.gov.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

6. Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANjICA, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku usluge socijalne zaštite – pomoć u kući za odrasla invalidna lica i starija lica na teritoriji opštine Ivanjica“, JN 3/2017 NE OTVARATI, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Bez obzira na način podnošenja ponude, ponuđač mora obezbediti da ponuda stigne na pisarnicu Naručioca do dana 06.03.2017.godine do 09:00 časova da bi se smatrala blagovremenom.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude.U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 06.03.2017. godine u 09,15 časova u prostorijama OPŠTINE IVANjICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

8.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

9.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

10.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca ili preko kontakt telefona na broj: 032/601-415, lice za kontakt  Biljana Vidić.

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o produženju roka

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                                                         

O Autoru

Financ