Конкурси и обавештења

Ранг листа предлога пројеката удружења у области запошљавања младих

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Број: 400-12/2017-01

Датум: 26.03.2017. година

И В А Њ И Ц А

На основу Одлуке о буџету oпштине Ивањица за 2017. годину, „Службени лист општине Ивањица бр 15/2016”, програм 14 – Развој спорта и омладине , пројекат ПА 0005, број позиције 34/0,  функција 130, 481 – економска класификација, Локалног акционог плана за младе општине Ивањица (2014-2019.) за 2017. годину и на основу приоритета 2.6. Подстицај запошљавања младих, а активности „ЦРАМ – Програм радне и стручне праксе за младе у општини Ивањица“, и у складу са чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица ( Службени лист општине бр. 2/15 и 2/16)  Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва објављује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА (ОБЛАСТ ЗАПОШЉАВАЊЕ  МЛАДИХ) КОЈИ ДОПРИНОСЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ

 ( укупан број бодова) 

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Број бодова
1. „Центар за радно ангажовање Ивањица“ „ЦРАМ – Програм радне праксе за младе у Ивањици“ 1.199.914,00 91,0

 

У складу са чланом 6. Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/16), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва је вредновање и рангирање пристиглих пријава вршила  на основу следећих  критеријума и броја бодова :

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост програма/пројекта у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

Максималано: 120 бодова

Приговор на Листу вредновања и рангирања по Јавном конкурсу може се изјавити у року од  пет дана препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица ( шалтер бр.2. у Услужном центру).

Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва

Председник Комисије

Милка Каплановић

 

О Аутору

Financ