Вести Конкурси и обавештења

Решење о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури области музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) у 2019. години

Република Србија

Општина Ивањица

Председник  општине

01 број 400-21/19

30.07. 2019.године

                        На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр 129/07 и 83/014), члана  76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 13/16 и 30/16- испр), члана 56. Статута општине Ивањица (,,Сл. лист општине Ивањица“, бр. 1/19), у складу са Одлуком о буџету општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, бр. 11/18) и Одлуком избору пројеката у култури у 2019.години из области  музика (стваралаштво,продукција, интерпретација)  01 број 400-21/19 од 25.07.2019.године, по расписаном Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Ивањица у 2019. години 01 број 400-21/19 од 29.05.2019.године, председник општине Ивањица  30.07.2019.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури области  музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) у 2019. години

1. Усваја се ОдлукаКомисије за избор пројеката у култури у 2019.години из области музика (стваралаштво,продукција, интерпретација) 01 број 400-21/19 од 25. 07.2019.године.

2. Из области музика  (стваралаштво,продукција, интерпретација), по расписаном Јавном конкурсу од  29.05.2019. године за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  из буџета општине Ивањица у 2019.години, финансираће се и суфинансирати следећи пројекат:

1. Пројекат «Очување и промоција културне баштине општине Ивањица» , корисник средстава КУД „Стари Влах “ Ивањица, у износу од 200.000,00 динара.

3. Са корисником средстава из тачке 2. Решења председник општине Ивањица закључиће уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе.

 5. Oво Решење се објављује на званичној интернет страни општине Ивањица.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 76.  Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр),  председник општине Ивањица расписао је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  из буџета општине Ивањица у 2019. години, 01 број 400-21/19 од 29.05.2019. године, који је објављен 29.05.2019. године на званичној интернет страни општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs и  у дневном листу  „Српски телеграф“.

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страни општине Ивањица и  у дневном листу  „Српски телеграф“. На Јавни конкурс је пристигло 1 пријава из области музика  (стваралаштво, продукција, интерпретација).

            Сагласно члану 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, брoj, 105/16 и 112/17),  Председник општине Ивањица је решењем, 01 број 400-21/19 од 22.07.2019. године образовао Комисију за избор пројеката у култури у области музика (стваралаштво,продукција, интерпретација) у 2019. години.                   

 Комисија је на својој седници одржаној дана 25.07.2019. године проверила  правовременост, комплетираност пристиглих пријава–предлога увидом у приспелу документацију, извршила  је оцену и избор пројекта у култури у области музика (стваралаштво,продукција, интерпретација) поднетог поводом расписаног Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Ивањица у 2019. години. Укупно је пристигла 1 пријава. Није било неблаговремених пријава. Пројекат који је испуњавао формалне услове био је  оцењен од стране сваког члана Комисије, на основу критеријума прописаних чланом 3. Уредбе, при чему је за пројекат Комисија сачинила писано образложење у коме су наведени разлози за прихватање пројекта.

 У складу са наведеним, као и расположивим средствима опредељеним за те намене у буџету општине Ивањица у 2019. години, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор Општинском већу општине Ивањица у року од осам дана од дана објављивања истог на интернет страни општине Ивањица.

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                Зоран Лазовић

О Аутору

Financ