Вести

Сазвана трећа седница Скупштине Општине Ивањице

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

01 Број: 06- 35 /2016

26.11. 2016. године

И В А Њ И Ц А

 

На основу члана 30. Статута општине Ивањица („Службени гласник Републике Србије“, број 79/08 и „Сл.лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и 13/13)) и члана 4. и 5. Пословника Скупштине општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 2/08, 7/12 и 13/13),

 

 

За ,СРЕДУ, 02.новембра. 2016. године, са почетком у 11,00 часова

ТРЕЋА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

 

 Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 Констатација оставке Светлане Јелић из Ивањице, на место директорке Установе Центар за социјалан рад Ивањица;

 1. Именовање в.д. директора Установе Центар за социјалан рад Ивањица;
 2. Предлог Одлуке о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Општине Ивањица и преузимању права, обавезе и послова Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Општине Ивањица на Општину Ивањица;
 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе Општине Ивањица;
 4. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју просторног плана Парка природе „Голија“;
 5.  Предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању назива и обележавању улица и тргова у Ивањици;
 6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената високошколских установа и ученика талената са територије Општине Ивањице;
 7. Предлог Одлуке о преносу нефинансијске имовине у својину Дома здравља Ивањица;
 8. Разматрање Програма развоја спорта општине Ивањица 2015-2018;
 9. Предлог Одлуке о размени непокретности путем непосредне погодбе између Општине Ивањица и предузећа за производњу, трговину и услуге „МЕТАЛ – ИНЖИЊЕРИНГ ДОО“ Ивањица;

– Предлог решења о образовању Комисије  за спровођење поступка размене непокретности непосредном погодбом

 1. Предлог Решења бр. 464-6/16-01 којим се поништава коначно решење Скупштине општине Ивањица, број 464-6/13-01 од 29. априла 2014. године;  
 2. Разматрање предлога чланова Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта у Општини Ивањица из реда одборника, број 461-1/16-01;
 3. Оперативни план заштите од поплава на водама II реда за 2016;
 4. Разматрање Извештаја о раду за радну 2015/2016. годину Предшколске установе „Бајка“ Ивањица;

– Разматрање Годишњег Плана рада Предшколске установе „Бајка“ Ивањица за радну 2016/2017 годину;

 1. Извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2015. годину;
 2. Разматрање Извештаја о раду Библиотеке „Светислав Вуловић“ Ивањица за период 01.01.2015 до 31.12.2015. године;
 3. Одборничка питања

                                                                                         

О Аутору

Financ