Локална управа

Секретар Скупштине општине Ивањица

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
БИЉАНА РАНЂИЋ дипл. правник

biljana-randjic

Рођена 1963. године у Девићима. Правни факултет завршила је у Крагујевцу. У Општинској управи општине Ивањица ради од 1992. године. Осам година на пословима референта у Комисији за враћање земљишта, и четири године у Служби за скупштинске послове, на месту секретара Извршног одбора Скупштине општине. У три мандата, од 2004 – 2016. године, обављала је функцију секретара Скупштине општине. Удата је, мајка једног детета.