Вести

Шести јануар – Међународни дан Црвеног крста

Подсећамо вас да се 6. фебруара 2017. године обележава 141 годинa од оснивања Црвеног крста Србије и међународног признања у непрекидном трајању, а Црвени крст Ивањица као саствани део Црвеног крста Србије и као једна од организација која је основана међу првима такође слави овај дан и обележиће га пригодним програмом.

  Кратко подсећање на историјат Црвеног крста Србије

Српско друштво Црвеног крста основано је 6. фебруара 1876. године у Београду на иницијативу др Владана Ђорђевића. Први председник био је митрополит Михајло Јовановић.

           Први задатак новооснованог друштва био је збрињавање избеглица које су долазиле у тадашњу Србију због Босанско-Херцеговачког устанка. У првој години оснивања, Српско Друштво Црвеног крста окупило је око 2.000 чланова и основало 35 пододбора у земљи.

             Исте године, на иницијативу Српског Друштва Црвеног крста, Кнежевина Србија је потписала  Женевску конвенцију, а 11. јуна исте године Српско Друштво Црвеног крста је  постало члан велике породице друштава Црвеног крста у свету, добивши признање од Међународног Комитета Црвеног крста.

             Развој Друштва био је усмерен ка прикупљању новчаних и материјалних средстава, организовању болница, обуци добровољних болничарки, набавци санитетског материјала, ангажовању лекара, посебно хирурга из света, бризи о избеглицама и др.

              Без обзира на тешке и узастопне ратове, велики број рањеника и тешкоће кроз које је пролазио народ на овим просторима, хумана идеја Црвеног крста се ширила, тако да је 1885. године Српско Друштво Црвеног крста имало 105 одбора. У рату са Бугарима, Српско Друштво Црвеног крста обављало је евакуацију својим санитетским возилима и санитетским возом.

           Српско Друштво Црвеног крста издејствовало је да Врховни командант, Краљ Милан, дозволи транспорт помоћи европских друштава Црвеног крста преко Србије  за становништво  Бугарске, са којом је Србија била у рату.

Ово је јединствен пример сарадње и поштовања жртава рата и Женевских конвенција. Уметничко виђење овог догађаја налази се и данас, у виду уметничке слике, у Музеју Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца у Женеви.

             Законским одредбама из 1896. године Друштво је постало аутономно, његови амблеми су заштићени од злоупотреба, добијене су повластице на железници, право на бесплатно коришћење телеграма, ослобађање од царинских дажбина, као и од свих такси од „земаљских власти“.

            У  ратовима 1914. године Друштво је деловало у три дела: део чланова је остао у Београду и Крушевцу, седиште се преселило у Ниш, а део се са војском и владом евакуисао на Крф, а затим преко Италије у Швајцарску. Друштво је 1918. године наставило рад у својој земљи, а већ 1920. је имало 40 пододбора и 30.000 чланова. 1921. године Српско Друштво Црвеног крста је своје тековине пренело на свог наследника – Друштво Црвеног крста Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Промена имена Друштва Црвеног крста уследила је са каснијим променама имена државе у оквиру које је Црвени крст деловао.

            У периоду распада бивше Југославије, Црвени крст Србије је наставио да остварује своје програмске задатке збрињавајући велики број избеглица и расељених, дистрибуирајући помоћ од међународних донатора, углавном од Међународног Комитета Црвеног крста, Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, националних друштава Црвеног крста из  света, Високог Комесаријата за избеглице Уједињених нација (UNHCR), од Светског програма за храну (WFP), Хуманитарног бироа Европке Уније (ЕCHО) и осталих донатора.

         Кроз мрежу Црвеног крста Србије је, од почетка деведесетих година до 2004. године дистрибуирано 650.000 тона хуманитарне помоћи која је долазила од међународних хуманитарних организација за потребе најугроженијих категорија становништва и то избеглица, интерно расељених лица са Косова и Метохије и социјалних случајева.

 Тих година је и до 700.000 избеглица из бивших југословенских Република боравило у Србији, а у једном периоду (1999. и 2000. године) од 7.5 милиона становника Републике Србије, преко милион  је  било корисника  помоћи Црвеног крста.

            Почетком 2004. године престали су програми помоћи од међународних донатора, мада су потребе у земљи и даље биле велике.

         Крајем 2005. године Скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о Црвеном крсту којим су дефинисана јавна овлашћења које је држава поверила Црвеном крсту, програми који су у складу са мисијом Црвеног крста, као и услуге које може да пружа Црвени крст.

 Током 2006. године Црвени крст Србије је усвојио нови Статут, који је усаглашен са статутом међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца.

           Кроз све године постојања, Црвени крст Србије је деловао поштујући основне принципе Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца: хуманост, непристрасност, неутралност, независнот, добровољност, јединство и универзалност.

            Активности Црвеног крста Србије и организација Црвеног крста у његовом саставу  се реалзују на основу:

– Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о трансфузиолошкој делатности, Законом о ванредним ситуацијама и цивилној заштити, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Законом о здравственој заштити,

–   Статута Црвеног крста Србије,

–   Плана акције Црвеног крста Србије за период 2014 – 2018 година,

–  стратегија које је усвојила Влада Републике Србије, a односе се на делатности блиске организацији Црвеног крста (Стратегија развоја социјалне заштите, Национална стратегија о старењу, Стратегија за смањење сиромаштва, Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Стратегија подстицања рађања, Нацонални план акције за децу).

Црвени крст Србије и његови саставни делови и у 2017. години биће ангажовани на реализацији јавних овлашћења која су од стране државе поверена Црвеном крсту Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6. и 7. Закона), програма Црвеног крста (члан 9. Закона), редовних активности и акција усмерених ка различитим циљним групама становништва у Србији, посебно најугроженијим, као и услуга које пружа Црвени крст (члан 10. Закона).

У 2017. години потреба за деловањем организације Црвеног крста биће изражена због знатно увећаних обавеза организација Црвеног крста, а које не прате потребна финансијска средства. Седиште Црвеног крста Србије ће и даље предузимати активности на обезбеђењу средстава за реализацију активности предвиђених Законом о Црвеном крсту Србије.

Црвени крст Србије, Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и Метохије и Црвени крст у градовима и општинама деловаће на основу Основних принципа Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а све своје капацитете ангажоваће у циљу адекватног, благовременог и квалитетног одговора на хуманитарне потребе у заједници.

Изузетна пажња биће посвећена:

– решавању значајних питања за постојање и деловање организације Црвеног крста у Републици Србији у финансијском и материјалном смислу,

– адекватној примени Закона о Црвеном крсту Србије и других закона који регулишу рад Црвеног крста,

– изменама и допунама Статута Црвеног крста Србије и других нормативних аката према потребама за ефикасније деловање Црвеног крста Србије и организација Црвеног крста у његовом саставу,

– реализацији хуманитарних програма за најугроженије грађане у нашој земљи,

– пружању хуманитарне помоћи мигрантима,

– правовременом деловању у ванредним ситуацијама, ДДК, првој помоћи, Служби тражења.

 Најважнији задатак у 2017. години биће реализација и јачање активности у десет кључних области рада Црвеног крста Србије које представљају јавна овлашћења поверена Црвеном крсту.

Биће реализоване и активности које произилазе из циљева и задатака Међународног покрета Црвеног крста, а које нису јавна овлашћења.

Активности у 2017. години ће се одвијати кроз:

– Kонтинуирану промоцију добровољног давалаштва крви међу грађанима због унапређења свести грађана о значају добровољног, анонимног и ненаграђеног давалаштва крви, развијање вештина волонтера и повећање њиховог знања за рад на регрутовању и задржавању давалаца крви на обукама из области давалаштва крви, сензибилизацију младих за добровољно давалаштво крви путем конкурса „Крв живот значи“,  иницијативе „Клуб 25“ и друштвених мрежа, обезбеђивање знакова признања за добровољне даваоце крви и средине које су дале највећи допринос у овој области на годишњем нивоу и праћење и подршку  реализацији годишњег плана прикупљања крви  у партнерству са трансфузиолошким службама.

Овe активности су предуслов за несметано, ефикасно и благовремено снабдевање здравствених установа и збрињавање пацијената у Србији безбедном крвљу и крвним продуктима  у систему здравствене заштите;

– Здравствено превентивну делатност, промоцију здравих стилова живота и превенцију болести зависности;

– Подизање свести грађана о значају познавања лаичке прве помоћи и обука из прве помоћи;

  Развијање активности на обуци за пружање прве помоћи деце и младих, учесника у саобрћају, запослених лица и других категорија стновништва, као и спровођење стручног оспособљавања предавача за обуку из прве помоћи.

 Унапређење наставних планова, садржаја и методике обуке у првој помоћи у складу са савременим научним сазнањима и стучним ставовима.

  Процену обучености у првој помоћи волонтера Црвеног крста путем вежби и такмичења екипа прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења, од општинског до државног нивоа;

– обезбеђивање и пружање хуманитарне помоћи становништву у стању социјалне потребе кроз реализацију програма породичних пакета хране и хигијене за најугроженије грађене у 105 општина у Србији уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и програма  породичних пакета хране и хигијене за најсиромашније породице на Косову и Метохији и другим угроженим категоријама становништва, рад народних кухиња, упућивање деце на опоравак у одмаралишта Црвеног крста, одржавање и развој Програма бриге о старим лицима, Програма отворених ромских вртића, радионица за децу са посебним потребама и других програма намењених најосетљивијим категоријама становништва;

– рад са подмлатком и омладином као значајним делом људских ресурса организације Црвеног крста кроз активности на васпитању и мотивисању деце и омладине у духу хуманизма, толеранције, и узајамне солидарности путем обуке волонтера, летњих школа подмлатка и омладине, кампова, реализацију програма „Промоције хуманих вредности“;

– припреме за деловање у несрећама и правовремени одговор на несреће кроз развијање капацитета Црвеног крста да одговори на ефикасан начин на природом и људским фактором проузроковане несреће, обуку професионалног и волонтерског кадра за припрему за несреће и деловање у несрећама, као и стварању потребног минимума резерви, како би се смањио број потенцијалних жртава и ублажиле последице несреће;

– одржавање минимума дистрибутивног система који је у функцији наведених активности;

–  организовање Службе тражења, покретање и спровођења тражења несталих лица по захтевима грађана у редовним и ванредним стањима, пружање подршке организацијама Црвеног крста које су директно укључене у пружању помоћи мигрантима и тражиоцима азила и успостављање контаката миграната и азиланата са својим породицама, издавање потврда о боравку лица у коцентрационим логорима или на принудном раду за време II светског рата;

– ширење знања о принципима и вредностима Црвеног крста (Дифузија), разумевање и прихватање улоге и значаја међународног хуманитарног права и Основних принципа Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца унутар структуре организације Црвеног крста Србије и циљних група у програмима Црвеног крста, као и кроз упознавање грађана, оружаних снага и свих надлежних институција са Женевским ковенцијама о заштити жртава рата, Допунским протоколима уз ове конвенције и употребу и заштиту знака Црвеног крста сходно Закону;

– ангажовање на примени Закона о Црвеном крсту Србије, одржавање и стварање финансијских и материјалних услова за рад организација Црвеног крста у саставу националног друштва, даљи развој структуре Црвеног крста кроз повећање броја чланова Црвеног крста свих категорија, основних организација, подружница, актива и повереништава;

– развој пословно финансијског система по међународним стандардима финансијског извештавања у циљу пружања ажурних, тачних и комплетних информација о пословању у целокупној структури Црвеног крста Србије, кроз едукацију, техничку и оперативну подршку организацијама Црвеног крста у оквиру националног друштва;

– афирмацију организације Црвеног крста кроз унапређење односа са јавношћу, сарадњу са медијима, редовно информисање грађана о активностма Црвеног крста, развој и унапређење система размене информација унутар организације Црвеног крста и израду и правовремено достављање едукативног и промотивног материјала организацијама Црвеноог крста, као и унапређење комуникације и информисања у односу на програмске партнере Црвеног крста Србије;

– међународну сарадњу, активно учествовање у програмима и пројектима које подржавају Међународна Федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Међународни комитет Црвеног крста,  као и поједина национална друштва. Црвени крст Србије ће наставити да даје допринос развоју Међународног Покрета Црвеног крста учешћем у раду његових форума и комисија као и активним учешћем у раду у агенцијама Уједињених нација, и других хуманитарних организација и мрежа у којима Црвени крст Србије остварује чланство;

– усвајање изборних докумената за мандатни период 2018 – 2022 година;

– обележавање 8. маја – Светског дана Црвеног крста и реализовање „Недеље Црвеног крста“ у периоду 8-15 маја,

– посвећивање значајне пажње волонтерима и сарадницима као највећој снази организације Црвеног крста, спонзорима и донаторима, и јачање и ширење волонтерске базе Црвеног крста на свим нивоима организовања;

– стручно оспособљавање волонтера и професионалаца у свим областима рада  путем семинара и других обука и повећање мотивације за конкретне програмске активности. Најзаслужнијим волонтерима биће додељивана признања Црвеног крста;

– унапређење партнерског односа са државним органима, стручним институцијама и невладиним сектором, како би у вршењу јавних овлашћења, унапређења програма и услуга и обављању других послова од јавног интереса, Црвени крст Србије имао положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области.

Читава кампања у нашој локалној организацији Црвеног крста, поводом обележавања овог датума и 141 године од оснивања Црвеног крста Србије биће посвећена Зимској кампањи добровољног давања крви која ће у Ивањици бити одржана 15. Фебруара у Техничкој школи од 9 до 15 часова. Млади волонтери Црвеног крста ће реализовати активности усмерене на повећању броја добровољних даваоца крви уличном промоцијом и презентацијом рада наше организације путем локалних медија.

О Аутору

Financ