Javne nabavke

Javna nabavka usluge na zimskom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine

На основу члана 32.,члана 55. став 1. и 2. ,члана 57. став 1.,2., и 3. и члана 60. став 1.  тачка 1. и став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС „124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Улица Венијамина Маринковића 1,32250 Ивањица

    Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Назив наручиоца                           Општина Ивањица;

Адреса наручиоца                          Улица Венијамина Маринковића 1,32250 Ивањица;

Интернет страница                          www.ivanjica.gov.rs

наручиоца  

Врста наручиоца                               Градска и општинска управа

Врста поступка јавне                       Отворени поступак

набавке

Врста предмета                                 Услуге

                                                                Опис предмета набавке: Набавка услуге на зимском одржавању

                                                                општинских и некатегорисаних путева на територији општине

                                                                Ивањица;

                                                                Назив и ознака из општег речника набавке:

                                                                 9062000-9 – услуге чишћења снега;

Број партија                                      Предмет јавне набавке је обликован у 7 партија:

Партија 1: деонице општинских путева: Стража-Осоница, Међуречје-Братљево-Шанчеви, Придворица-Девићи, Грабовица-Бела Црква, Међугорје-Дајића брдо, Миловићи-Масларске воденице;

Партија 2: деонице општинских путева: Ивањица – Глијеча – Сивчина,   Мазгит – Оштра главица, Марина река – Венац – Вучковица, Прилике – Горње Радаљево – Лиса, Буковица – Лиса – Биоча, Трње – Луке;

Деонице некатегорисаних путева: територија МЗ Ивањица, МЗ Буковица, МЗ Прилике, МЗ Лиса;

Партија 3: деонице општинских путева: Катићи – Глог – Мочиоци, Биљеге – Чепово – Бјелуша, Катићи – Бела црква, Крст – Шареник;

Деонице некатегорисаних путева: територија МЗ Мочиоци и МЗ Брезова;

Партија 4: деонице општинских путева: Девићи – Брусник, Девићи – Остатија, Дајића брдо – Средња река – Саставци, Средња река – Грачки крст;

Деонице некатегорисаних путева: територија МЗ Девићи, МЗ Брусник, МЗ Остатија, МЗ Средња река, МЗ Придворица;

Партија 5: деонице општинских путева: Шанчеви-Ерчеге, Шанчеви-Ковиље, Саставци-Вучак, Зајечак-Васовићи-Вучак;

Деонице некатегорисаних путева: територија МЗ Ерчеге, МЗ Ковиље, МЗ Братљево, МЗ Међуречје;

Партија 6: деонице некатегорисаних путева:  територија МЗ Луке, МЗ Осоница;

Партија 7: деонице некатегорисаних путева : територија МЗ Кушићи, МЗ Опаљеник;

 

 

 

Критеријум за доделу                    Најнижа понуђена цена

уговора

 Начин преузимања конкурсне    Конкурсна документација се може преузети са Портала

 документације                                  јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/

 

   Начин подношења понуде           Понуде се достављају непосредно или путем поште у

                и рок                 затвореној коверти или кутији,затворену на начин да се

                                                                  приликом отварања понуда може са сигурношћу

                                                                  утврдити да се први пут отвара,са назнаком: „понуда за

                                                                  јавну набавку услуге на зимском одржавању

                                                                  општинских и некатегорисаних путева на територији

                                                                  општине Ивањица-НЕ ОТВАРАТИ“ и сматраће се

                                                                  благовременим уколико стигну на горе наведену адресу

                                                                   у року од 15 дана од дана објављивања позива за

                                                                  подношење понуда на Порталу јавних набавки:

                                                                  http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана

                                                                  рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан,као

                                                                   последњи дан наведеног рока ће се сматрати први

                                                                   наредни радни дан до 10:00 часова. На полеђини

                                                                   коветре или на кутији понуђач је дужан да упише свој

                                                                   назив,адресу,телефон и контакт особу.

    Место,време и начин                     Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за

    отварања понуда                            подношење понуда, тј. последњег дана рока за

                                                                  подношење понуда у 11:00 часова у просторијама

                                                                  наручиоца,у Ивањици,улица Венијамина Маринковића бр 1 у

                                                                  канцеларији број 33. Отварању понуда могу

                                                                  присуствовати сва заинтересована лица.

     Услови под којима                          Представници понуђача који присуствују отварању

     представници понуђача                понуда,непосредно пре почетка поступка отварања

     могу учествовати у поступку       понуда предају комисији за јавну набавку овлашћење

     отварања понуда                            за учешће у поступку отварања понуда,које мора бити

                                                                   заведено код понуђача,оверено печатом и потписано

                                                                   од стране одговорног лица понуђача.

     Рок за доношење одлуке             Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року

                                                                   од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

     Лице за контакт                               Особа за контакт Мара Караклајић,дипл.правник.

     Остале информације                      Додатне информације се могу добити сваког радног

                                                                   дана путем телефона/факса на број 032/515-0337 и

                                                                   032/661-821 у времену од 07:30 до 15:30 часова или

                                                                   на мејл адресу: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

14-2018 Конкурсна документација

Одлука 14-2018

Обавештење о закљученом уговору Матовац

Обавештење о закљученом уговору Момо

Обавештење о закљученом уговору Зрнце

Обавештење о закљученом уговору Путеви

О Аутору

Financ