Javne nabavke

Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2018. godini

 REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 400-19/2018-01

9.mart 2018. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama („Sl. list opština Ivanjica“ broj 4/2014),  Opštinska uprava  opština Ivanjica raspisuje

 JAVNI KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM

ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2018. GODINI

Predmet ovog konkursa je dodela sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u cilju unapređivanja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa.

 1. Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su Odlukom  o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu ( Službeni list opštine Ivanjica broj 10/17 ) u ukupnom iznosu od 2000.000,00 dinara, u okviru razdela 4.-Opštinska Uprava, program 15: Opšte usluge lokalne  samouprave, Programska aktivnost 0001-Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, funkcija 840-Verske i ostale usluge zajednice, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama .

 1. Pravo na dodelu sredstava imaju crkve i verske zajednice za realizaciju programa iz oblasti graditeljstva, obrazovanja, kulture i nauke.

 1. Osnovni uslovi za dodelu sredstava su:

 • da podnosilac programa ima status pravnog lica,
 • da je sedište podnosioca programa na teritoriji opštine Ivanjica,
 • da je podnosilac programa osnovan u skladu sa propisima kojim je uređeno njegovo osnivanje,
 • da se program realizuje na teritoriji opštine Ivanjica

 1. Kriterijumi za dodelu sredstava su:

 • karakter i značaj programa,
 • kapacitet za realizaciju programa,
 • dosadašnja iskustva u realizaciji programa,
 • broj korisnika prema kojima je usmeren program.

 1. Konkursnu dokumentaciju crkve i verske zajednice mogu preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica na šalteru broj 2 ili na sajtu ivanjica.gov.rs.

 1. Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na sajtu opštine Ivanjicei na portalu e-uprava, odnosno zaključno sa 26. 03. 2018. do 15:00  časova.

 1. Prijave na konkurs, u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu: Opštinska uprava opština Ivanjica – Komisija za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama, Ul. Venijamina Marinkovića broj 1, sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA KONKURS“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj  telefona 032-5150307

                                                OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINA IVANJICA

PRIJAVA

О Аутору

Financ