Javne nabavke

Javni konkurs za finansiranje odnosno   sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva  u oblasti amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva, u 2018. godini

Na osnovu člana 72. Stav 4. Zakona o kulturi („Sl. Glasnik RS“  br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispravka), člana 38. Zakona o udruženjima (“Sl.glasnik RS“ br.51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja  (“Sl.glasnik RS“ br.8/2012, 94/13 i 94/2015) i člana 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 2/2015 i 2/2016),  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, („Službeni list opštine Ivanjica br. 10/2017”), Opštinska uprava opštine Ivanjica   raspisuje

   J A V N I    K O N K U R S

za finansiranje odnosno   sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva  u oblasti amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva, u 2018. godini

             Raspisuje se Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva u oblasti amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva ( u daljem tekstu udruženja) u 2018. godini .

             Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, („Službeni list opštine Ivanjica br. 10/2017”), Razdeo 4 – Opštinska uprava,  – program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, PA 0001, funkcija 160, pozicija 48/0, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama, u ukupnom iznosu od 300.000,00  dinara.

            Pravo podnešenja prijave za dodelu sredstava imaju kulturno-umetnička udruženja.

Kulturna umetnička društva mogu da konkurišu za finansiranje/sufinansiranje troškova koji se odnose na:

 • nabavku osnovnih sredstava neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društva koja neguju tradicionalno stvaralaštvo
 • troškove kreiranja novih koreografskih rešenja
 • organizovanje i učešće na manifestacijama u zemlji i inostratnstvu.

             Opšti uslovi za učešće na konkursu udruženja za realizovanje Programa od javnog interesa su:

 • Da udruženje ima status pravnog lica;
 • Da je sedište pravnog lica na teritoriji opštine Ivanjica i da se program od javnog interesa realizuje na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Da je udruženje osnovano u skladu sa propisima kojim je uređeno osnivanje udruženja i da je upisan u propisani registar;
 • Da udruženje ima usvojen godišnji program/plan  rada koji obuhvata programe/projekte i aktivnosti u oblastima koje su od javnog interesa usvojen od strane organa udruženja.

Opština Ivanjica  neće finansirati:

 • projekte/programe sa komercijalnim efektima,
 • projekte/programe koji su prethodnih godina već bili finansirani iz opštinskog budžeta a nisu realizovani,
 • investiciona ulaganja u izgradnju, opremanje i održavanje poslovnog prostora,
 • projekte/programe čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije,učešće na konferencijama, predavanja stručnjaka i slične aktivnosti,
 • programe čije su programske aktivnosti nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama

            Izbor projekta/programa koji će se finansirati sredstvima budžeta vršiće se primenom sledećih kriterijuma i broja bodova:

 • usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
 • usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
 • problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
 • definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
 • obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
 • broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
 • ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
 • izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
 • izvodljivost programa/projekta u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
 • održivost projekta 0-10 bodova
 • obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova

Potpuna dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

 • obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa/projekata za čije  sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa/projekata ),
 • obrazac budžeta u 2 primerka ( detaljno razrađen i sa realnim troškovima),
 • odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,
 • potvrda APR-a o javnom objavljivanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu – (ukoliko je izveštaj podnet zajedno sa izveštajem za statističke potrebe),
 • potvrdu NBS da udruženje nema evidentirane osnove i naloge o prinudnoj naplati.

  Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Ivanjica ( www.ivanjica.gov.rs).

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi programi/projekti učesnika Konkursa treba da budu napisani na računaru i na propisanim obrascima,  potpisani i overeni od strane  ovlašćenog lica. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.

            Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva sa naznakom “Prijava na konkurs za programe/projekte od javnog interesa udruženja civilnog društva – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Opštinska uprava opština Ivanjica, ul.V. Marinkovića br.1.  32250 Ivanjica ili predajom na pisarnici  Opštinske uprave ( šalter br. 2  u Uslužnom centru).

Obrazac prijave i obrazac budžeta projekta na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku u dva primerka overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( original ili overene fotokopije).

Prijave na konkurs mogu se podneti do 09.04.2018. godine u 15,00 časova, bez obzira na način podnošenja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao i prijave čiji podnosilac nije izvršio svoje dosadašnje obaveze prema opštini Ivanjica u vezi programa/projekata koje je opština iz budžeta finansirala odnosno sufinansirala.

Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja  razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrditi predlog za  finansiranje odnosno   sufinansiranje u 2018. godini. Na listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od pet dana od njenog objavljivanja; Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od njenog objavljivanja; pravo prigovora ne zadržava izvršenje Odluke o izboru projekata za dodelu bespovratnih sredstava;

 Konačnu odluku o dodeli  sredstava donosi Opštinsko veće opštine Ivanjice, a Predsednik opštine Ivanjice zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj  telefona 032-5150307.

Obrazac prijave

Budžet i izvori finansiranja

 

О Аутору

Financ