Aktuelnosti Društvo Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini na teritoriji opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-28/2022-01

14.11.2022. godine

Ivanjica

             Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), člana 5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/2021), člana 5. Odluke o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2022. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 11/2022) – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, i Izmene Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2022. godinu, 01 Broj: 06-43/2022 od 10.11.2022. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini na teritoriji

opštine Ivanjica

I PRAVO NA KORIŠĆENJE SREDSTAVA

Pravo na korišćenje sredstava pod uslovima utvrđenim ovim javnim pozivom imaju individualni poljoprivredni proizvođači (fizička lica) koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom pod uslovom da:

– je poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava,

– su nosioci poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica, upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava po osnovu prava svojine odnosno zakupa poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na teritoriji opštine Ivanjica i koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

II NAMENA SREDSTAVA – PLANIRANE MERE I OPREDELJENA SREDSTVA

Sredstva za podsticaj razvoja poljoprivrede (u daljem tekstu: sredstva) su direktna i bespovratna i koriste se za investicije navedene u narednoj tabeli.

Opredeljeni iznosi sredstava i maksimalni iznosi podsticaja po investicijama

    Naziv i šifra merePlanirani budžet za tekuću godinu ( u RSD)  Šifra investicije    Naziv investicijeMaksimalni iznos podrške po korisniku (u RSD)
        Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – 101  500.000,00  101.1.3Nabavka opreme za mužu – muzilice  30.000,00
  2.500.208,62101.1.16 101.2.17 101.4.27Nabavka samohodne livadske kosačice sa prednjom kosom (reznim alatom)    150.000,00
2.250.000,00101.4.25Nabavka vadilice krompira150.000,00
1.000.000,00101.6.2Nabavka opreme za pčelarstvo35.000,00
UKUPNO6.250.208,62 

Intenzitet pomoći je 50% od vrednosti predračuna bez PDV-a za podnosioce zahteva sa prebivalištem u KO Ivanjica, a 65% za ostale katastarske opštine. Iznos podsticaja ne može preći maksimalne iznose podrške po korisniku navedene u tabeli.

III KRITERIJUMI ZA KORISNIKE

Opšti kriterijumi:

 • Da je nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu;
 • Da ima prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Da se parcele upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava korisnika nalaze na teritoriji opštine Ivanjica;
 • U Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura na koje se odnosi investicija za koju konkuriše;
 • Samo jedna investicija može biti predmet zahteva za korišćenje podsticaja;
 • Može se konkurisati isključivo sa predračunom za nabavku predmetne investicije izdatim u periodu od 14.11.2022. godine do isteka javnog poziva sa rokom važenja do 15.12.2022. godine;
 • Za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Da nema evidentiranih a neizmirenih poreskih obaveza kod Lokalne poreske administracije;
 • Da namenski koristi i da ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od 3 godine od dana nabavke/realizacije investicije;
 • Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema jedinici lokalne samouprave, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija – proverava se po službenoj dužnosti;
 • Da podnosilac zahteva i prodavac – izdavalac predračuna ne predstavljaju povezana lica u smislu Javnog poziva pri čemu se povezanim licima smatraju lica u slučaju kada je podnosilac zahteva sa prodavcem povezan na neki od sledećih načina: 1) nosilac gazdinstva i članovi istog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) Krvni srodnici u prvoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva; 3) supružnici, vanbračni partneri, njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva; 4) usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika; 5) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Specifični kriterijumi:

Prihvatljivi korisnici mera po sektorima u okviru kojih će se intervenisati:

Sektor voće:

1) U RPG imaju upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura;

2) U momentu podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja imaju manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja; odnosno manje od 5 ha drugog voća; odnosno 0,1 – 50 ha cveća, odnosno 0,2 – 100 ha vinove loze.

Sektor pčelarstvo:

U RPG i Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu ima prijavljeno 5 – 1000 košnica pčela.

Sektor mleko:

1) U RPG imaju prijavljen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) Imaju u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu člana RPG 1 – 19 mlečnih krava.

Sektor meso:

1) U RPG imaju prijavljen stočni fond (podatke o odgovarajućoj vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) U Registru objekata, odnosno odobrenih objekata (u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija, odosno odobravanje objekata za uzgoj, držanje i promet životinja) imaju registrovane odobrene objekte sa kapacitetima za tov/uzgoj: manje od 20 junadi i/ili manje od 150 grla ovaca/koza i/ili manje od 30 krmača i/ili manje od 100 tovljenika svinja u turnusu i/ili od 1.000 – 3.999 brojlera u turnusu.

Kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva

  R.br.  Tip kriterijuma za izbor    Da/Ne  Bodovi
1Gazdinstvo podnosioca zahteva ima 1-2 članaDa10
2Gazdinstvo podnosioca zahteva ima 3-4 članaDa20
3Gazdinstvo podnosioca zahteva ima 5 i više članovaDa30
4Podnosilac zahteva je koristio podsticaje u poljoprivredi kod Opštine u prethodnih 5 godina  Da  0
5Podnosilac zahteva je koristio podsticaje u poljoprivredi kod Opštine u prethodnih 5 godina  Ne  20
6Podnosilac zahteva je mlađi od 40 godinaNe20
7Podnosilac zahteva je mlađi od 40 godinaDa30
8Podnosilac zahteva se bavi isključivo poljoprivrednom proizvodnjom (osiguranik je Fonda PIO kao poljoprivrednik)  Ne  0
9Podnosilac zahteva se bavi isključivo poljoprivrednom proizvodnjom (osiguranik je Fonda PIO kao poljoprivrednik)  Da  20

III ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA

NA PODSTICAJE

            Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj  podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u kancelariji  br. 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

            Zahtev se podnosi predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 uslužnog centra).

Rok za predaju zahteva je od 14.11.2022. do 24.11.2022. godine zaključno.

            Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/515-0326 ili lično u kancelariji broj 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

IV NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTEV ZA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

            Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje se podnosi:

 1. Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva u 2022. godini (original ili overena fotokopija);
 2. Izvod strukture biljne proizvodnje za 2022. godinu (original ili overena fotokopija);
 3. Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o životinjama, ne stariji od 7 dan od dana podnošenja zahteva (original ili overena fotokopija) – ZA NABAVKU OPREME ZA PČELARSTVO;
 4. Izvod iz područne veterinarske stanice sa podacima o govedima na gazdinstvu, ne stariji od 7 dana od dana podnošenja zahteva (original ili overena fotokopija) – ZA NABAVKU MUZILICE;
 5. Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;
 6. Obrazac br. 3 – Izjava podnosioca zahteva o broju članova zajedničkog domaćinstva overena kod Javnog beležnika ili drugog nadležnog organa;
 7. Predračun prodavca za nabavku mehanizacije i opreme na kome su precizno iskazane tehničke karakteristike predmetne investicije, izdat u periodu od 14.11.2022. godine do isteka javnog poziva sa rokom važenja do 15.12.2022. godine. Na predračunu mora biti naveden rok važenja;
 8. Ukoliko se podnosilac zahteva bavi isključivo poljoprivrednom proizvodnjom prilaže overenu fotokopiju rešenja o zaduženju za PIO poljoprivrednika za 2022. godinu;
 9. Uverenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda izdato od strane Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave opštine Ivanjica, ne starije od mesec dana od dana podnošenja zahteva – šalter br. 7 u uslužnom centru Opštinske uprave opštine Ivanjica. Ukoliko podnosilac ne dostavi ovo uverenje pribavlja se po službenoj dužnosti na osnovu potpisane Izjave podnosioca zahteva – Prilog 1;

V ODOBRAVANJE ZAHTEVA

            Zahtev se može podneti samo za jednu investiciju. Podnosioci zahteva koji su u prethodnih 5 godina koristili podsticajna sredstva Opštine Ivanjica za nabavku neke od navedenih investicija NE MOGU konkurisati za istu investiciju po ovom javnom pozivu.

            Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine opštinske uprave opštine Ivanjica vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev u smislu kompletnosti, administrativne usaglašenosti i prihvatljivosti investicije, u skladu sa odredbama ovog javnog poziva.

Zahtevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, biće rangirani na osnovu kriterijuma za bodovanje podnetih zahteva  i finansirani do utroška navedenih opredeljenih iznosa sredstava za svaku pojedinačnu investiciju, odnosno do utroška ukupno opredeljenog iznosa sredstava za svaku meru. U slučaju istog broja bodova prednost ima podnosilac zahteva ženskog pola, ukoliko nije ženskog pola onda mlađi podnosilac zahteva, a u slučaju iste starosti prednost ima podnosilac sa više članova domaćinstva. Opštinska uprava opštine Ivanjica, na predlog Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, donosi Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđuje Preliminarnu rang listu podnosilaca zahteva. Nakon isteka roka od 8 dana za prigovor na utvrđenu rang listu, Opštinsko veće opštine Ivanjica odlučuje o eventualnim prigovorima i daje saglasnost na navedenu odluku, nakon čega će biti utvrđena Konačna rang lista i doneta rešenja o ostvarenom pravu na podsticaje rangiranim korisnicima do visine sredstava opredeljenih za svaku investiciju. Korisnicima će pravo na podsticaje biti utvrđeno rešenjem o odobravanju prava na podsticaje koje donosi načelnik Opštinske uprave opštine Ivanjica i istim će biti određen rok u kojem korisnici treba da realizuju predmetnu investiciju, i podnesu zahtev za isplatu podsticaja uz koji dostavljaju dokaze o tome. Međusobna prava i obaveze između Opštine Ivanjica i korisnika biće definisana ugovorom koji zaključuje predsednik Opštine sa korisnicima, nakon čega će istima biti isplaćen rešenjem utvrđeni iznos podsticaja. Obaveza korisnika je da namenski koristi i da ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od 3 godine od dana nabavke/realizacije investicije. Kontrolu namenskog korišćenja podsticaja vrši Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. U slučaju nenamenskog korišćenja, korisnici su u obavezi da u celosti vrate dodeljena sredstva.

Zahtev podnet od strane lica koje u skladu sa ovim javnim pozivom nema pravo na podsticaje, preuranjen, neblagovremen, poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj kalendarskoj godini, odbacuje se bez daljeg razmatranja.

VI  DOKUMENTACIJA ZA ISPLATU PODSTICAJA – PODNOSI SE NAKON PRIJEMA REŠENJA O ODOBRAVANJU PRAVA NA PODSTICAJE

Uz zahtev za isplatu podsticaja se podnosi:

 1. Dokaz o izvršenom plaćanju: fiskalni isečak, a ako je plaćanje izvršeno bezgotovinski: potvrda o prenosu sredstava, ili izvod, ili  nalog za plaćanje overen od strane banke;
 2. Račun za izvršenu nabavku predmetne investicije;

Napomena: Ukoliko je fiskalni račun izrađen na A4 formatu i ujedno predstavlja i gotovinski račun sa podacima o kupcu ne mora se dostavljati poseban gotovinski račun

 1. Otpremnica za izvršenu nabavku predmetne investicije;
 2. Garantni list ili izjava o saobraznosti odnosno izjava prodavca da oprema ne podleže obavezi izdavanja garancije;

Navedena dokumentacija ne sme biti starija od datuma prijema rešenja o odobravanju prava na podsticaje.

Opštinska uprava Opštine Ivanjica

О Аутору

WEB MASTER