Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-Одељење за привреду и

друштвене делатности-

01 Број: 320-23/2016

09.08. 2017. године

И в а њ и ц а

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена

делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ивањица за 2017. годину, до дана 31.октобра 2017. године. 

Потребна документација:

  • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
  • Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, у просторијама Општинске управе општине Ивањица, улица Венијамина Маринковића бр. 1, канцеларија број 5 или са сајта: www.ivanjica.gov.rs.

 Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Општине Ивањица, или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ивањица за 2018. годину, на адресу: Општинска управа општине Ивањица, ул. Венијамина Маринковића, бр.1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Душица Маџаревић, телефон 032 664 760, локал 126, email: dusica.madzarevic@ivanjica.gov.rs, или лично у просторијама Општинске управе општине Ивањица, улица Венијамина Маринковића, бр. 1, канцеларијабр. 5.

Овај јавни позив објавити у Службеном листу општине Ивањица, на интернет страници општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs,  и на огласној табли Општине Ивањица.

      Председник Комисије                                                           РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

 

        Душица Маџаревић                                                                       Др Дејан Манојловић

 

О Аутору

Financ