Aktuelnosti Vesti

Odluka o pokretanju postupka za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica za 2023.godinu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 400-50/2023-01

Датум: 6.4.2023. године

 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),) , чл. 32. Став 6. Закона о црквама и верским заједницама ( „Сл. гласник РС“ бр. 36/6), члан 40. Статута општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 2/2019 ), Одлуком о буџету општине Ивањица за 2023. годину  ( «Службени лист општине Ивањица» број 15/22 ) , чл. 6. Правилника о начину суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 6/2020), председник општине Ивањица доноси,

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА У 2023. ГОДИНИ

Члан 1.

Утврђује се да ће за потребе Општине Ивањица у 2023. години суфинансирати пројекти цркава и верских заједница из буџета Општине Ивањица из следећих области:

  • Унапређење сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образoвном, културном и социјално-хуманитарном плану.
  • Подршка богослужбеним и верским обредима везаним за значајне историјске догађаје или личности
  • Изградња, обнова и одржавање верских храмова и објеката.
  • Заштита и брига о верским објектима од изузетног историјског, националног и културних значаја.
  • Подршка организацији верских манифестација од значаја за општину Ивањица.

Члан 2.

Средства за суфинансирање пројекта цркава и верских заједница по овом Јавном конкурсу планирана су Одлуком о   буџету  општине Ивањица за 2023. годину, програм 1201 – Развој културе и информисања,  раздео 4 Општинска управа, функционална класификација 840, економска класификација 481 – дотације невладиним организација, позиција 104, у новчаном износу од 2.000.000,00 динара.

Члан 3.

У циљу реализације ове Одлуке образоваће се  Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за суфинанирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Ивањица.

Члан 4.

Обавезује сеОдељење за ЛЕР, инвестиције и грађевинске послове Општинске управе општина Ивањица да изврши стручне и административно-техничке послове за потребе комисије за спровођење јавног конкурса.

Члан 5.

Одлуку доставитиОдељењу за ЛЕР, инвестиције и грађевинске послове Општинске управе општина Ивањица, Одељењу за финансије и буџет и архиви.

Члан 6.

Ова одлука биће објављена на интернет сајту општине Ивањицаwww.ivanjica.gov.rs

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                               Момчило Митровић

О Аутору

WEB MASTER