Konkursi i obaveštenja

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/2015 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i 111/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Ivanjica» broj 2/2009), predsednik opštine Ivanjica je dana 20.02.2018. godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

U OPŠTINI IVANJICA

i raspisuje

 

O G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE

U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI  IVANJICA

I

– Predmet javnog nadmetanja –

 1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ivanjica u sledećim katastarskim opštinama:
KO Broj javnog nadmetanja Površina (ha, ari, m2) Početna cena (din/ha) Depozit (20% din) Period zakupa (god.) Stepen zaštite
BEDINA VAROŠ 1 0,5500 491,58 54,07 1  
BEDINA VAROŠ 2 2,7687 1147,98 635,68 1  
BEDINA VAROŠ 3 0,0393 2313,33 18,18 1  
BEDINA VAROŠ 4 0,0544 1638,61 17,83 1  
BRATLJEVO 5 0,5494 327,72 36,01 1  
BRATLJEVO 6 0,8450 1887,73 319,03 1  
BRATLJEVO 7 1,3452 1176,83 316,61 1  
BRATLJEVO 8 0,8195 491,58 80,57 1  
BREZOVA 9 5,5598 429,27 477,33 1  
BREZOVA 10 0,1675 1147,25 38,43 1  
BREZOVA 11 0,5478 1840,96 201,70 1  
BREZOVA 12 5,3269 835,13 889,74 1  
BREZOVA 13 3,0031 1107,03 664,91 1  
BREZOVA 14 0,6714 1702,50 228,61 1  
BRUSNIK 15 47,6674 407,18 3881,85 1  
BRUSNIK 16 10,8732 392,95 854,52 1  
BUDOŽELJA 17 1,3829 327,72 90,64 1  
BUDOŽELJA 18 1,0700 404,83 86,63 1  
BUDOŽELJA 19 0,9597 404,83 77,70 1  
DAJIĆI 20 13,2210 453,37 1198,79 1  
DAJIĆI 21 2,6705 799,33 426,92 1  
DAJIĆI 22 0,7030 404,83 56,92 1  
DAJIĆI 23 2,7492 404,83 222,59 1  
DAJIĆI 24 2,6648 1109,65 591,40 1  
DERETIN 25 0,2318 327,72 15,19 1  
DERETIN 26 2,7776 882,74 490,38 1  
DOBRI DO 27 2,2447 546,60 245,39 1  
DOBRI DO 28 49,6405 478,73 4752,91 1  
DOBRI DO 29 6,0844 368,39 448,28 1  
DOBRI DO 30 2,0697 491,58 203,48 1  
DOBRI DO 31 3,6231 472,43 342,33 1  
DOBRI DO 32 4,1079 751,12 617,10 1  
DOBRI DO 33 0,4712 744,42 70,15 1  
DUBRAVA 34 2,3658 1311,35 620,48 1  
DUBRAVA 35 6,7312 852,75 1148,01 1  
ERČEGE 36 77,7500 509,94 7929,5 1  
ERČEGE 37 1,2601 645,16 162,59 1  
ERČEGE 38 0,4561 1638,61 149,47 1  
ERČEGE 39 2,9062 1187,30 690,11 1  
ERČEGE 40 2,7891 1349,44 752,74 1  
ERČEGE 41 1,4014 618,57 173,37 1  
GLEĐICA 42 0,6683 1038,02 138,74 1  
GLEĐICA 43 1,0720 519,29 111,34 1  
GLEĐICA 44 3,1518 467,29 294,56 1  
GLEĐICA 45 6,0972 1089,37 1328,42 1  
GRADAC 46 1,0981 327,72 71,97 1  
GRADAC 47 6,1918 409,72 507,38 1  
KOMADINE 48 1,4731 1349,44 397,57 1  
KORITNIK 49 8,4253 736,46 1240,98 1  
KORITNIK 50 0,3299 404,83 26,71 1  
KUMANICA 51 0,6000 327,72 39,33 1  
KUMANICA 52 6,5663 491,58 645,57 1  
KUŠIĆI 53 29,4684 492,4 2902,05 1  
KUŠIĆI 54 0,5433 284,88 30,95 1  
KUŠIĆI 55 0,4905 1349,44 132,38 1  
KUŠIĆI 56 4,8767 1227,90 1197,62 1  
KUŠIĆI 57 0,4364 1230,04 107,36 1  
LISA 58 3,7264 694,41 517,53 1  
LISA 59 3,0593 1187,05 726,31 1  
LISA 60 0,4724 298,81 28,23 1  
LUKE 61 3,3559 298,81 200,56 1  
LUKE 62 0,8651 404,83 70,04 1  
MASKOVA 63 1,9084 687,74 262,5 1  
MASKOVA 64 5,6663 570,82 646,89 1  
MASKOVA 65 0,9756 406,00 79,22 1  
MEDOVINE 66 19,2950 730,83 2820,28 1  
MEDOVINE 67 137,3971 439,75 12084,11 1  
MEDOVINE 68 4,0851 505,62 413,1 1  
MEDOVINE 69 11,0000 491,58 1081,48 1  
MOČIOCI 70 3,6009 3717,03 2676,93 1  
OPALJENIK 71 3,3824 413,44 279,68 1  
OPALJENIK 72 0,0866 491,58 8,51 1  
OPALJENIK 73 4,0741 745,47 607,42 1  
OSNOICA 74 0,7676 199,2 30,58 1  
OSNOICA 75 4,2580 298,81 254,47 1  
PRESEKA 76 2,9697 274,64 163,12 1  
PRESEKA 77 30,5050 528,32 3223,25 1  
PRESEKA 78 0,7547 498,26 75,21 1  
PRILIKE 79 0,8062 462,67 74,60 1  
RADALJEVO 80 1,2534 1638,61 410,77 1  
RAVNA GORA 81 2,2670 884,58 401,07 1  
RAVNA GORA 82 22,8287 599,26 2736,08 1  
RAVNA GORA 83 0,4888 977,55 95,57 1  
RAVNA GORA 84 0,6799 338,23 45,99 1  
RAVNA GORA 85 3,0000 605,97 363,58 1  
ROKCI 86 0,3191 327,72 20,92 1  
ROKCI 87 0,0239 607,25 2,90 1  
ROVINE 88 0,2629 716,35 37,67 1  
SIVČINA 89 0,1790 1638,61 58,66 1  
SIVČINA 90 1,1268 327,72 73,85 1  
SMILJEVAC 91 0,2404 754,88 36,29 1  
SMILJEVAC 92 14,0423 628,44 1765,96 1  
SMILJEVAC 93 1,0815 491,58 106,33 1  
SMILJEVAC 94 4,2932 776,12 666,41 1  
SMILJEVAC 95 0,2955 883,89 52,24 1  
SMILJEVAC 96 1,1228 491,58 110,39 1  
SVEŠTICA 97 0,4536 404,83 36,73 1  
SVEŠTICA 98 1,9571 448,35 175,49 1  
SVEŠTICA 99 2,3224 393,67 182,85 1  
VASILJEVIĆI 100 0,3448 687,41 47,40 1  
VASILJEVIĆI 101 15,7878 1015,09 3205,21 1  
VIONICA 102 2,1985 1538,08 676,29 1  
VIONICA 103 0,2618 364,21 19,07 1  
VIONICA 104 1,3972 404,83 113,13 1  
VIONICA 105 10,1441 404,83 821,33 1  
VIONICA 106 0,7795 404,83 63,11 1  
VRMBAJE 107 0,8695 269,89 46,93 1  
VRMBAJE 108 1,0352 426,69 83,34 1  
VRMBAJE 109 0,4228 658,73 55,70 1  
VRMBAJE 110 0,1937 404,83 15,68 1  
VUČAK 111 3,3050 419,34 277,18 1  
VUČAK 112 2,9241 347,04 202,96 1  
VUČAK 113 6,5483 459,35 601,59 1  
VUČAK 114 0,3428 491,58 33,70 1  
ŠARENIK 115 4,0955 1157,27 947,92 1  
ŠARENIK 116 3,9563 433,23 342,8 1  
ŠARENIK 117 1,3180 1059,68 279,33 1  
ŠUME 118 0,4260 1506,22 128,33 1  
ŠUME 119 0,0253 694,00 3,51 1  
ŠUME 120 3,1373 1361,71 854,42 1  
ČEČINA 121 6,6480 623,71 829,29 1  
  UKUPNO 709,4744      

 1. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Opštine Ivanjica, u kancelariji br.5 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Kontakt osoba Vladislav Ivković, tel. 032 664 760

 1. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.

 1. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje može se izvršiti za sve KO dana 02.03.2018. godine od 7:30 do 15:30 časova.

Zainteresovani ponuđači za obilazak poljoprivrednog zemljišta su u obavezi da se dan ranije prijave u zgradi opštine Ivanjica, kancelarija broj 5 u vremenu od 07:30 do15:30 časova

 1. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.
 2. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na korišćenje.
 3. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.
 4. 8. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini grupisano u javna nadmetanja označena * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja.
 5. 9. Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.

II

– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

 1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

– pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine.

 1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za brojeve javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima:
 • fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu-za poljoprivrednu proizvodnju;
 • fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, uz obavezu da u roku navedenom u ugovoru o korišćenju pribave odobrenje za investicione radove koje daje Ministarstvo i to u skladu sa članom 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu- za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva.

 1. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

– lična karta ili očitana lična karta za lične karte sa čipom za fizička lica,

– izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;

– potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

 1. Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:
 • fotokopijom lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
 • potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

 1. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

–      potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

–    za pravna lica – izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) sa podatkom da je lice registrovano za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva i energetska dozvola odnosno saglasnost nadležnog organa, koju dostavlja najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja Ugovora o korišćenju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

–    za fizička lica Ugovor sa proizvođačem energije koga snabdeva sirovinom, a koji ima  energetsku dozvolu odnosno saglasnost nadležnog organa;

 1. 6. Ponuđači su dužni da pre početka javnog nadmetanja dostave  originale dokumenata iz tačke 3, 4 i 5. ovog odeljka na uvid  Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja. Najpovoljniji ponuđač je dužan da nakon zaključenja zapisnika sa javnog nadmetanja, preda originale dokumenata iz tačke 3,4 i 5. ovog odeljka Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, koja razmatra dokumentaciju i utvrđuje ispunjenost uslova iz ovog oglasa.
 2. Ponuđač ili njegov ovlašćeni predstavnik dužan je da prisustvuje javnom nadmetanju, u suprotnom se smatra da je odustao od javnog nadmetanja.
 3. 8. Ovlašćeni predstavnik ponuđača dužan je da dostavi overeno punomoćje od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja pre početka javnog nadmetanja. Ovlašćeni predstavnik može zastupati samo jednog ponuđača na javnom nadmetanju.
 4. 9. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. ovog oglasa,

za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun na račun Opštinske uprave opštine Ivanjica broj: 840-741522843-14 sa pozivom na broj 69-042 po modelu 97.

 1. 10. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti  nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća. Depozit se ne vraća ni ponuđaču koji je odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline.
 2. 11. Ukoliko ponuđena cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da najpovoljniji ponuđač, nakon otvaranja ponuda, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50% ponuđene cene.
 3. 12. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.
 4. 13. Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja:

1) su u pasivnom statusu;

2) nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

3) su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

4) su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup;

5) su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;

6) su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup.

III

– Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –

 1. formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan);
 2. dokaz o uplati depozita;
 3. za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dokumentaciju navedenu u delu II tačka 3. ovog oglasa;
 4. za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju dokumentaciju navedenu u delu II tačka 4. ovog oglasa;
 5. za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva dokumentaciju navedenu u delu II tačka 5. ovog oglasa;

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici opštine/grada ________. Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:

 • Adresa: Opština Ivanjica, ulica i broj: Venijamina Marinkovića br. 1, Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Upisati naznaku PONUDA-NE OTVARATI
 • Broj javnog nadmetanja ____ (navesti i KO)

Na zadnjoj strani:

 • ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

 Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

IV

 – Rok za podnošenje prijave –

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15 sati, dana 05.03.2018. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V

– Javno nadmetanje –

Javno nadmetanje za davanje u zakup  i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog oglasa održaće se u zgradi Opštine Ivanjica, ulica i broj: Venijamina Marinkovića br 1, za sve KO sa teritorije opštine Ivanjica, dana 06.03.2018. godine sa početkom u 11 časova.

VI

– Plaćanje zakupnine –

            Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javnog nadmetanja.

Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

VII

– Uplata zakupnine i sredstva obezbeđenja plaćanja –

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravnosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  preko Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Ukoliko je period zakupa duži od jedne godine, zakupnina se plaća najkasnije do 30.septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa potrebno je dostaviti i :

 • garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
 • ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili
 • dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa

Ovu odluku objaviti u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave „Službenom listu opštine Ivanjica“, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i na veb strani, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave „Službenom listu opštine Ivanjica».

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 320-2/2018-01                                                                PREDSEDNIK OPŠTINE

Dana: 07.02.2018.godine                                                            _____________________

                                                                                                             Zoran Lazović

О Аутору

Financ