Vesti Društvo

Oglas za zakup poslovnih prostorija u Domu kulture

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa o davanju u zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u zgradi Ustanove dom kulture „Ivanjica“ a koje su u svojini opštine Ivanjica, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti putem postupka prikupljanja pismenih ponuda, raspisuje

JAVNI OGLAS

RADI DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA KOJE SE NALAZE U ZGRADI USTANOVE DOM KULTURE „IVANJICA“ A KOJE SU U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE IVANJICA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Zakupodavac je Ustanova dom kulture „Ivanjica“ sa sedištem u Ul. Venijamina Marinkovića bb, na kat. parc. broj 1636 KO Ivanjica kao korisnik poslovnog prostora koji je u svojini opštine Ivanjica a koji se daje u zakup, i to u postupku prikupljanja pismenih ponuda. Predmet zakupa su poslovne prostorije-nepokretnosti u svojini Opštine Ivanjica, koje se nalaze u prizemlju Ustanove Dom kulture „Ivanjica“ a koje čine:

  1. Prvi prostor ukupne površine 12,98 m2 definisan kao kancelarija, koja se nalazi na zadnjoj strani zgrade lociran u jugozapadnom delu objekta i ima ulaz sa iste strane preko unutrašnjih stepenica, kao i ulaz sa glavnog hola na spratu objekta. Kancelarija je definisana i korišćena u ranijem periodu, za potrebe informativnog karaktera ustanove Dom kulture „Ivanjica“ i kao takva se daje u zakup zainteresovanim stranama koji se bave tim poslom kao svojom profesijom. Početna cena je 100,oo dinara/m2.
  2. Drugi prostor definisan kao „Klub umetnika“ nalazi se u prizemlju zgrade, u centralnom delu jugozapadne strane objekta i ima direktan ulaz sa kote terena. Ovaj prostor se sastoji od nekoliko delova: prostorija korisne površine 140,87 m2, prostorije korisne površine 6,09 m2, prostorije korisne površine 2,86 m2 i sanitarnog čvora površine 5,45 m2. Ukupan koristan prostor je 155,27 m2. Prostorije su usklađene i definisane potrebama sportsko- rekreativnog i medicinskog tretmana korisnika (teretana, fitnes klub i isl.) i kao takva se izdaje u zakup. Prednoist imaju takvi ponuđači. Početna cena je 200,oo dinara/m2.
  3. Treći prostor je definisan kao prostor u prizemlju ka ulici Perse Rajević koji je opremljen za korišćenje folklornog ansambla koji je nekada radio pri ustanovi Dom kulture „Ivanjica“. Nalazi se na severnoj strani objekta korisne površine 68,90 m2 i mokrog čvora sa predulazom ukupne površine 4,50 m2. Ukupna površina ovog prostora je 73,40 m2 i podnosioci ponuda koji bi nastavili rad
    folkornog karaketra ili drugih okretnih igara. Početna cena ovom ponuđenog prostora je 250,oo dinara/m2.

Poslovne prostorije se daju u zakup u postojećem „viđenom“ stanju.
Pravo učešća u postupku prikupljanja pismenih ponuda imaju sva pravna, fizička lica i preduzetnici.
Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vreme na period od četiri (4) godine.

2

Početni iznos procenjene tržišne vrednosti zakupnine za prostorije iz člana 1. stav 1. tačka 1 iznosi 100,oo dinara po m2, tačke 2 iznosi 200,oo dinara po m2 a tačke 3 iznosi 250,oo dinara po m2.
Zakupnina za poslovni prostor fakturiše se do petog u mesecu za tekući mesec i cena zakupa će se mesečno revalorizovati primenom mesečnog indeksa potrošačkih cena, kada on dostigne kumulativno nivo od 5% i više, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku koji se objavljuju u Službenom glasniku RS. U zakupninu nije uračunat porez na dodatu vrednost, kao ni drugi troškovi koje plaća zakupac (naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, struja, voda, grejanje, iznošenje smeća i druge naknade ).
Ponuda se podnosi na obrascu koji je sastavni deo ovog Oglasa.
Koverta sa ponudom mora imati oznaku: „PONUDA ZA JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA – NE OTVARATI“. Podnosi se Komisiji za sproveđenje potupka davanja u zakup (u daljem tekstu Komisija) putem pošte, na adresu Venijamina Marinkovića bb ili predajom u kancelariju pravne službe Ustanove Dom kulture „Ivanjica“, najkasnije do 24.02.2022. godine.

3
Javno otvaranje pismenih ponuda će obaviti Komisija i isto će se održati 27.02.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu direktora Ustanove Dom kulture Ivanjica.
Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti, sa jasnom naznakom na koji poslovni prostor se odnosi, a na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca ponude sa adresom i kontakt telefonom. Ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez jasne naznake na koju se konkretnu poslovnu prostoriju odnosi smatraće se neurednom odnosno nepotpunom i kao takva će biti odbačena.
Ponuda obavezno sadrži: za fizička lica: – ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana; za preduzetnike: – ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj; za pravna lica: – naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene ponude se odbacuju.
Predstavnici ponuđača koji žele da učestvuju u postupku otvaranja ponuda dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda o tome obaveste Komisiju pisanim putem.
U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.
Postupak prikupljanja pismenih ponuda smatra se uspelim i u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna ponuda za učešće kojom se podnosilac ponude registruje i proglašava zakupcem, odnosno ponuđačem, ako prihvati početnu cenu po kojoj se poslovni prostor daje u zakup.
Izbor najpovoljnijeg podnosioca ponude vrši se primenom kriterijuma najviše ponuđene zakupnine.
Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine, da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na predhodno datu ponudu, a koje ponude će Komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko ponuđači u roku od tri dana ne dostave ponudu, odnosno ako su ponuđeni dostavili istovetnu ponudu sa istovetnom zakupninom, Komisija će žrebom izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača. Rešenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača po sprovedenom postupku, donosi direktor Ustanove Dom kulture „Ivanjica“, na predlog Komisije.
Bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti u Ustanovi Dom kulture „Ivanjica“ u kancelariji za pravne i administrativne poslove.
U Ivanjici, 14.02.2023. godine

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA
PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

4

PRAVNA LICA

Na osnovu Oglasa radi davanja u zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u zgradi
Ustanove dom kulture „Ivanjica“ a koje su u javnoj svojini opštine Ivanjica, bliže
opisanih u istom, putem prikupljanja pisanih ponuda, dajem sledeću

PONUDU

Za uzimanje u zakup poslovne prostorije__(opisati poslovnu prostoriju)
pod rednim brojem, u iznosu od ____ dinara.

PONUĐAČ:________________________
(naziv i sedište)


(ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje)


(kontakt telefon)

U Ivanjici, dana __ godine.

PONUĐAČ


(potpis ovlašćenog lica)

О Аутору

WEB MASTER