Lokalna uprava

Predsednik Skupštine opštine Ivanjica

Predsednik skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom opštine i opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrdjene Statutom opštine i Poslovnikom Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine opštine bira se iz reda odbornika, na predlog najmanje jedne trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE IVANJICA

  Vladimir Bojanović master ekonomije