Aktuelnosti Vesti

Rešenje o imenovanju članova komisije za ocenu projekata iz oblasti javnog informisanja

На основу члана 24. Закона о јавном  информисању и медијима (,,Службени гласник РС“ број 83­­/14,58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр.16/16 и 8/17) и члана 56. Статута општине Ивањица (,,Службени лист општине Ивањица“ број 1/19) председник општине Ивањица, дана  26.05.2021.  године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 ПОДНЕТИХ   ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА

 ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

 У 2021. ГОДИНИ

I

Образује се  Комисија за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2021. години, (у даљем тексту Комисија).

У Комисију се именују:

  • За чланове:
  1. Мухарем Мутабџија  – (предлог Удружење медија и медијских радника,  УММР);  
  2.  Милијан Николић – ( предлог Удружење електронских медија „ComNet“ );

          3.    Рашко Нешовановић – самостална пријава.

II

Задатак Комисије je да изврши оцену пројеката поднетих поводом расписаног Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2021. години, донесе и достави образложени предлог о расподели средстава за суфинансирање ових пројеката председнику општине Ивањица на даље поступање, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2021. години.

III

Комисија на првој седници бира председника Комисије, који координира радом Комисије и води седнице.

 Сваки члан Комисије након увида у конкурсну документацију даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију.

О раду Комисије води се записник.

IV

             Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичној интернет страници општине Ивањица  www.ivanjica.gov.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17), Статута општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 1/19),  решења Комисије за контролу државне помoћи бр. 401-00-00074/2021-01/2 од 11. фебруара 2021. године,  Одлуке о буџету општине Ивањица за 2021. годину („Сл.лист општине Ивањица“, број 18/2020), Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2021. години, („Сл.лист општине Ивањица“, број 1/2021),  председник општине Ивањица расписао је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2021. години, који је објављен 19. фебруара 2021. године на интернет страници општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs   и дневном листу „Српски телеграф“.

            Законом о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“ број 83­­/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), прописано је да руководилац органа који је расписао Конкурс именује чланове стручне комисије и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију (члан 24. став 3.); већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове (члан 24. став 4.).

          Правилникoм о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр.16/16 и 8/17), прописано је да оцену пројеката поднетих на Конкурс, као и предлог о расподели средстава са образложењем доноси стручна комисија коју решењем именује руководилац органа који је расписао конкурс (члан 19. став 1.) ; комисија може имати три или пет чланова (члан 21. став 1); већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји (члан 21. став 4); на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења за чланове комисије, руководилац органа који је расписао конкурс бира два односно три члана комисије ( члан 21. став 6.); Уколико предлози за чланове комисије  не буду достављени у прописаном року (члана 21. став 7)  руководилац органа који је расписао конкурс сам именује чланове комисије из реда независних стручњака за медије и медијских радника; решењем о именовању чланова Комисије утврђују се њихова права и обавезе (члан 21. став 9.).

За чланове Комисије предложени су:

Мухарем Мутабџија  – у професији преко 40 година, од 1979-2020. године. Новинар некадашњег Радио Полимља из Пријепоља, био сарадник Радио Београда. Писао својевремено за Тањуг, сарајевско Ослобођење, Радио DW, Омладинске новине (НОН), Радио Б92, агенцију Бета. Цео радни век провео у редакцији Полимља из Пријепоља. Из радијске биографије издваја прву награду за радио-репортажу на Фестивалу удружених радио станица Србије 1986. године. Добитник награде „Павле Ћировић“ коју Пословно удружење локалних медија Србије ЛОКАЛ пресс из Крагујевца додељује за истраживачко новинарство.Последњих једанаест година обављао послове директора и главног и одговорног уредника ИП „Полимље“ из Пријепоља.

Милијан Николић, – дипломирани економиста,  новинар из Лознице, са великим искуством у раду медија, креирању и реализацији медијских пројеката, као и у раду комисија за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Од 2009. године ради на конципирању телевизијског програма и уређивању различитих формата радио и тв емисија у области јавног информисања. Аутор и руководилац више пројеката – радио емисија за омладину „Стоп насиљу“, „У знању је шанса“итд. Одлично познавање медијског простора и законодавства, одлично познавање MS Office пакета ( Word, Excel, PowerPoint), манипулисање мултимедијаним садржајима.

Рашко Нешовановић, човек који се већ 40 година бави новинарством и радио за националне медије, Вечерње новости и друге.Сарађивао са медијима из Моравичког округа и познаје област медија.

. На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

01 број 642-3-41/21 од  26.05. 2021. године

                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК

Момчило Митровић

О Аутору

Financ