Aktuelnosti Javne nabavke

Javna nabavka radova na zameni filterskih polja

Na osnovu člana 39., 55., stav 1 i 2, 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl.gl.RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručiocaOpština Ivanjica
Adresa NaručiocaVenijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica
Internet stranica naručiocawww.ivanjica.gov.rs
Vrsta naručiocaGradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaRadovi
 Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: Nabavka radova na zameni filterskog polja u fabrici vode;   Mesto izvršenja radova: Ivanjica   Oznaka iz klasifikacije delatnosti: 36.00 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;
  
  
 Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
 45252120 – 5 – radovi na izgradnji postrojenja za preradu vode;
  
Broj partijaPredmet javne nabavke nije oblikovan u partije.
  
  
Kriterijum za dodelu ugovoraNajniža ponuđena cena
  
Način preuzimanja konkursne dokumentacijeKonkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/  
  
    Način podnošenja ponude i rokPonude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom: ’’Ponuda za javnu nabavku radova na zameni filterskog polja u fabrici vode NE OTVARATI’’ i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10,00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.
  
Mesto, vreme i način otvaranja ponudaJavno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.
  
Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponudaPredstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 
  
Rok za donošenje odlukeNaručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
  
Lice za kontaktOsoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik
  
Ostale informacijeDodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 515 – 0337 i 032 661 – 821 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

О Аутору

Financ