Socijalna zaštita

DOKUMENTA KOJA SU POTREBNA ZA OBNAVLJANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

 1. Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak ( kancelarija br. 14 Opštinske uprave Ivanjica)
 2. Za zaposlene članove domaćinstva potvrde o prihodima za tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva
 3. Za nezaposlene odrasle članove domaćinstva fotokopije zdravstvenih knjižica ili potvrde biroa za zapošljavanje
 4. Školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta ( za korisnike koji školske potvrde nisu predali u septembru)

***

 1. Potvrdu o katastarskim prihodima u tekućoj godini za svakog člana zajedničkog domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja ( ukoliko je došlo do promene )
 2. Dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora kao što su izvod iz zemljišnih knjiga, vlasnički list, ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje republičkog geodetskog zavoda, ugovor o kkorišćenju stana i slično ( ukoliko je došlo do promene )
 3. Fotokopije ličnih karata za punoletne za punoletne članove domaćinstva, a za decu prijave prebivališta – svi moraju biti na istoj adresi ( ukoliko je došlo do promene adrese )

 

 • Sva dokumenta mogu biti kopirana, osim prihoda.

(informacije na tel: 664-760 lok.114 )

Adobe_Reader_PDFZahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak


USLOVI ZA OSTVARENJE PRAVA NA RODITELJSKI DODATAK

 

            Roditeljski dodatak je pravo predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ( „Sl.glasnik RS“ broj 16/02, 115/05 i 107/09 ).

Navedeno pravo ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redosledu rođenja, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište u Republici Srbiji i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosilac zahteva (majka) prilaže sledeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za svu svoju decu
 2. Uverenje o državljanstvu RS za sebe, koje ne može biti starije od šest meseci
 3. Fotokopiju svoje lične karte
 4. Fotokopiju svoje overene zdravstvene knjižice
 5. Prijave prebivališta za decu ( iste se dobijaju u Policijskoj stanici )
 6. Uverenje nadležnog organa starateljstva ( Centar za socijalni rad ) da neposredno brine detetu za koje je podnela zahtev, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja

 

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljsi dodatak podnosi se najkasnije do navršenih šest meseci života deteta.

Isplata roditeljskog dodatka za prvo dete vrši se jednokratno, a za drugo, treće i četvrto dete u 24 jednake mesečne rate.

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak može se preuzeti u Opštinskoj upravi Ivanjica, služba dečije zaštite, kancelarija broj 14 (informacije na tel: 664-760 lok.114 ).

 • Uz ovaj zahtev predaju se originali dokumenata.

Adobe_Reader_PDFZahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak – majke


NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA

 

            Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta je pravo predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ( „Sl.glasnik RS“ broj 16/02, 115/05 i 107/09).

Naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju:

 • Zaposleni kod pravnih i fizičkih lica ( zaposleni kod poslodavca)
 • Lica koja samostalno obavljaju delatnost

Pun iznos naknade zarade (100 %) pripada porodilji pod uslovom da je neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno.

Porodiljama koje su bile u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljale delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava od tri do šest meseci pripada 60% utvrđene zarade, a porodiljama koje su bile u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljale delatnost manje od tri meseca pre utvrđivanja prava, pripada 30 % utvrđene zarade.

Zahtev za naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva podnosi se opštinskoj upravi, službi dečije zaštite , prema sedištu poslodavca.

 • Prilikom predaje dokumenata za refundaciju isplaćene zarade zaposlenoj porodilji poslodavac mora dostaviti:
 • Obrazac NZ-1
 • Obaveštenje o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD
 • Izvod iz elektronske baze podataka poreske uprave Republike Srbije (EBP-PURS)
 • Fotokopiju izvoda iz banke o uplaćenoj naknadi zarade porodilji, uplaćenim porezima i doprinosima

Zahtev, kao i sva potrebna dokumenta potrebna za ostvarivanje prava na porodiljsko bolovanje, mogu se preuzeti u Opštinskoj upravi Ivanjica, službi dečije zaštite, kancelarija broj 14  ( informacije na tel: 664-760 lok.114 ).

wordZahtev za ostvarivanje prava za naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta


USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA FINANSIJSKU POMOĆ NEZAPOSLENIM PORODILJAMA

 

Skupština opštine Ivanjica je na sednici održanoj dana 20.03.2013.godine donela Odluku o finansijskoj pomoći nezaposlenim porodiljama. Ovom odlukom predviđeno je pravo na finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama sa prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica, u iznosu od 10.000,00 dinara mesečno do navršene prve godine života deteta.

Pravo na finansijsku pomoć pripada nezaposlenim porodiljama pod uslovom:

 • da je dete živorođeno
 • da je porodilja državljanin Republike Srbije
 • da u trenutku podnošenja zahteva jedan od roditelja ima prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica neprekidno 6 meseci
 • da je nezaposlena porodilja na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili je osigurana preko drugog lica ili je poljoprivrednik

Pravo na finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama priznaje se za svako novorođeno dete bez obzira da li se radi o jednom novorođenčetu u porođaju ili se radi o višestrukom rađanju u jednom porođaju.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama može se podneti u roku od šest meseci od dana rođenja deteta. Isplata priznatog prava počinje da teče od dana rođenja deteta pa do navršene godine dana života deteta.

Zahtev, kao i spisak potrebnih dokumenata za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama mogu se preuzeti u Opštinskoj upravi Ivanjica, službi dečije zaštite, kancelarija broj 14 ( informacije na tel: 032/664-760 lok.114)

wordPotvrda o ostvarenoj zaradi

wordZahtev za ostvarivanje prava za finansijsku pomoć porodilje


 

USLOVI ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

 

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ( „Sl.glasnik RS“ br.112/2015). Ovom Uredbom propisani su kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, uslovi, rok i postupak za sticanje statusa, kao i dfokazi koji se prilažu uz zahtev, kao i količine električne energije za koje se energetski ugroženom kupcu umanjuje mesečna obaveza plaćanja.

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su:

1)      ukupan mesečni prihod domaćinstva

2)      broj članova domaćinstva

3)      imovno stanje

4)   površina stambenog prostora

USLOVI ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

BROJ ČLANOVA

DOMAĆINSTVA

MESEČNO

OSLOBOĐENJE

MAKSIMALNA

MESEČNA

POTROŠNJA

UKUPAN  MESEČNI PRIHOD

 

POVRŠINA

PO DOMAĆINSTVU

 

1 član

 

120 kWh

 

480 kWh

 

14.116,35 din.

 

20-30 M2

 

2 člana

 

160 kWh

 

640 kWh

 

20.553,09 din.

 

30-42M2

 

3 člana

 

160 kWh

 

640 kWh

 

20.553,09 din.

 

40-55m2

 

4  člana

 

200 kWh

 

800 kWh

 

26.985,61 din.

 

50-65m2

 

5 članova

 

200 kWh

 

800 kWh

 

26.985,61 din.

 

62-75m2

 

6 članova

 

250 kWh

 

1000 kWh

 

33.935,92 din.

 

75-85 m2

Preko 6 članova i

više

 

250kWh

 

1000 kWh

 

33.935,92 din

  Uvećava se

za  6m2

Članom 4. stav 5. Uredbe o energetski ugroženom kupcu („Službeni glasnik RS“, broj 113/15) propisan je kao jedan od uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, da domaćinstvo može steći ovaj status, ako ne poseduje drugu stambenu jedinicu, osim stambene jedinice koja po strukturi i površini odgovara potrebama domaćinstva saglasno propisu kojim se uređuju površinski normativi za stanove u oblasti socijalnog stanovanja.

U tom smislu, nadležni organi jedinica lokalne samouprave koji u prvom stepenu rešavaju o zahtevima za sticanje statusa energetski ugroženog kupca primenjuju Uredbu o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje („Službeni glasnik RS“, broj 26/13), preciznije član 18. st. 1 i 2. te Uredbe gde su propisani površinski normativi za stanove u programima i projektima socijalnog stanovanja (koji su navedeni u tabeli).

Uz zahtev za sticanje stausa energetski ugroženog kupca, prilažu se odgovarajući dokazi propisani Uredbom.

 • Ako je podnosilac zahteva lice koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i/ili dečijeg dodatka , uz zahtev se prilaže overena fotokopija rešenja za dečiji dodatak ili za NSP, kao i račun za električnu energiju.

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite, kancelarija broj 14 Opštinske uprave Ivanjica ( informacije na telefon: 032/664-760 lok.114 )

wordZahtev za ostvarivanje prava statusa energetski ugroženog kupca