Socijalna zaštita

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ПОТРЕБНА ЗА ОБНАВЉАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

 1. Захтев за остваривање права на дечији додатак ( канцеларија бр. 14 Општинске управе Ивањица)
 2. За запослене чланове домаћинства потврде о приходима за три месеца која претходе месецу подношења захтева
 3. За незапослене одрасле чланове домаћинства фотокопије здравствених књижица или потврде бироа за запошљавање
 4. Школске потврде за децу основношколског и средњошколског узраста ( за кориснике који школске потврде нису предали у септембру)

***

 1. Потврду о катастарским приходима у текућој години за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања ( уколико је дошло до промене )
 2. Доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора као што су извод из земљишних књига, власнички лист, уговор о купопродаји непокретности, решење о порезу, уверење републичког геодетског завода, уговор о ккоришћењу стана и слично ( уколико је дошло до промене )
 3. Фотокопије личних карата за пунолетне за пунолетне чланове домаћинства, а за децу пријаве пребивалишта – сви морају бити на истој адреси ( уколико је дошло до промене адресе )

 

 • Сва документа могу бити копирана, осим прихода.

(информације на тел: 664-760 лок.114 )

Adobe_Reader_PDFЗахтев за остваривање права на дечији додатак


УСЛОВИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

 

            Родитељски додатак је право предвиђено Законом о финансијској подршци породици са децом ( „Сл.гласник РС“ број 16/02, 115/05 и 107/09 ).

Наведено право остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете по редоследу рођења, под условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и остварује право на здравствену заштиту преко републичког фонда за здравствено осигурање.

Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак подносилац захтева (мајка) прилаже следећу документацију:

 1. Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу
 2. Уверење о држављанству РС за себе, које не може бити старије од шест месеци
 3. Фотокопију своје личне карте
 4. Фотокопију своје оверене здравствене књижице
 5. Пријаве пребивалишта за децу ( исте се добијају у Полицијској станици )
 6. Уверење надлежног органа старатељства ( Центар за социјални рад ) да непосредно брине детету за које је поднела захтев, да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења

 

Захтев за остваривање права на родитељси додатак подноси се најкасније до навршених шест месеци живота детета.

Исплата родитељског додатка за прво дете врши се једнократно, а за друго, треће и четврто дете у 24 једнаке месечне рате.

Образац захтева за остваривање права на родитељски додатак може се преузети у Општинској управи Ивањица, служба дечије заштите, канцеларија број 14 (информације на тел: 664-760 лок.114 ).

 • Уз овај захтев предају се оригинали докумената.

Adobe_Reader_PDFЗахтев за остваривање права на родитељски додатак – мајке


НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

 

            Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета је право предвиђено Законом о финансијској подршци породици са децом ( „Сл.гласник РС“ број 16/02, 115/05 и 107/09).

Накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују:

 • Запослени код правних и физичких лица ( запослени код послодавца)
 • Лица која самостално обављају делатност

Пун износ накнаде зараде (100 %) припада породиљи под условом да је непосредно пре остваривања овог права била у радном односу, односно самостално обављала делатност више од шест месеци непрекидно.

Породиљама које су биле у радном односу, односно самостално обављале делатност, непрекидно и непосредно пре остваривања овог права од три до шест месеци припада 60% утврђене зараде, а породиљама које су биле у радном односу, односно самостално обављале делатност мање од три месеца пре утврђивања права, припада 30 % утврђене зараде.

Захтев за накнаду зараде за време породиљског одсуства подноси се општинској управи, служби дечије заштите , према седишту послодавца.

 • Приликом предаје докумената за рефундацију исплаћене зараде запосленој породиљи послодавац мора доставити:
 • Образац НЗ-1
 • Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД
 • Извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС)
 • Фотокопију извода из банке о уплаћеној накнади зараде породиљи, уплаћеним порезима и доприносима

Захтев, као и сва потребна документа потребна за остваривање права на породиљско боловање, могу се преузети у Општинској управи Ивањица, служби дечије заштите, канцеларија број 14  ( информације на тел: 664-760 лок.114 ).

wordЗахтев за остваривање права за накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета


УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА

 

Скупштина општине Ивањица је на седници одржаној дана 20.03.2013.године донела Одлуку о финансијској помоћи незапосленим породиљама. Овом одлуком предвиђено је право на финансијску помоћ незапосленим породиљама са пребивалиштем на територији општине Ивањица, у износу од 10.000,00 динара месечно до навршене прве године живота детета.

Право на финансијску помоћ припада незапосленим породиљама под условом:

 • да је дете живорођено
 • да је породиља држављанин Републике Србије
 • да у тренутку подношења захтева један од родитеља има пребивалиште на територији општине Ивањица непрекидно 6 месеци
 • да је незапослена породиља на евиденцији Националне службе за запошљавање или је осигурана преко другог лица или је пољопривредник

Право на финансијску помоћ незапосленим породиљама признаје се за свако новорођено дете без обзира да ли се ради о једном новорођенчету у порођају или се ради о вишеструком рађању у једном порођају.

Захтев за остваривање права на финансијску помоћ незапосленим породиљама може се поднети у року од шест месеци од дана рођења детета. Исплата признатог права почиње да тече од дана рођења детета па до навршене године дана живота детета.

Захтев, као и списак потребних докумената за остваривање права на финансијску помоћ незапосленим породиљама могу се преузети у Општинској управи Ивањица, служби дечије заштите, канцеларија број 14 ( информације на тел: 032/664-760 лок.114)

wordПотврда о оствареној заради

wordЗахтев за остваривање права за финансијску помоћ породиље


 

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије ( „Сл.гласник РС“ бр.112/2015). Овом Уредбом прописани су критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца, услови, рок и поступак за стицање статуса, као и дфокази који се прилажу уз захтев, као и количине електричне енергије за које се енергетски угроженом купцу умањује месечна обавеза плаћања.

Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су:

1)      укупан месечни приход домаћинства

2)      број чланова домаћинства

3)      имовно стање

4)   површина стамбеног простора

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

БРОЈ ЧЛАНОВА

ДОМАЋИНСТВА

МЕСЕЧНО

ОСЛОБОЂЕЊЕ

МАКСИМАЛНА

МЕСЕЧНА

ПОТРОШЊА

УКУПАН  МЕСЕЧНИ ПРИХОД

 

ПОВРШИНА

ПО ДОМАЋИНСТВУ

 

1 члан

 

120 kWh

 

480 kWh

 

14.116,35 дин.

 

20-30 М2

 

2 члана

 

160 kWh

 

640 kWh

 

20.553,09 дин.

 

30-42М2

 

3 члана

 

160 kWh

 

640 kWh

 

20.553,09 дин.

 

40-55м2

 

4  члана

 

200 kWh

 

800 kWh

 

26.985,61 дин.

 

50-65м2

 

5 чланова

 

200 kWh

 

800 kWh

 

26.985,61 дин.

 

62-75м2

 

6 чланова

 

250 kWh

 

1000 kWh

 

33.935,92 дин.

 

75-85 м2

Преко 6 чланова и

више

 

250kWh

 

1000 kWh

 

33.935,92 din

  Увећава се

за  6м2

Чланом 4. став 5. Уредбе о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“, број 113/15) прописан је као један од услова за стицање статуса енергетски угроженог купца, да домаћинство може стећи овај статус, ако не поседује другу стамбену јединицу, осим стамбене јединице која по структури и површини одговара потребама домаћинства сагласно пропису којим се уређују површински нормативи за станове у области социјалног становања.

У том смислу, надлежни органи јединица локалне самоуправе који у првом степену решавају о захтевима за стицање статуса енергетски угроженог купца примењују Уредбу о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање („Службени гласник РС“, број 26/13), прецизније члан 18. ст. 1 и 2. те Уредбе где су прописани површински нормативи за станове у програмима и пројектима социјалног становања (који су наведени у табели).

Уз захтев за стицање стауса енергетски угроженог купца, прилажу се одговарајући докази прописани Уредбом.

 • Ако је подносилац захтева лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ и/или дечијег додатка , уз захтев се прилаже оверена фотокопија решења за дечији додатак или за НСП, као и рачун за електричну енергију.

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца подноси се органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове социјалне заштите, канцеларија број 14 Општинске управе Ивањица ( информације на телефон: 032/664-760 лок.114 )

wordЗахтев за остваривање права статуса енергетски угроженог купца