Lokalna uprava

Sekretar Skupštine opštine Ivanjica

Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine se postavlja na četiri godine, na predlog predsednika Skupštine i može biti ponovo postavljen.
Za sekretara Skupštine opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.
Sekretar Skupštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike koji vrši nadzor nad radom i aktima Skupštine opštine.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE IVANJICA
BILJANA RANĐIĆ dipl. pravnik

biljana-randjic

Rođena 1963. godine u Devićima. Pravni fakultet završila je u Kragujevcu. U Opštinskoj upravi opštine Ivanjica radi od 1992. godine. Osam godina na poslovima referenta u Komisiji za vraćanje zemljišta, i četiri godine u Službi za skupštinske poslove, na mestu sekretara Izvršnog odbora Skupštine opštine. U četiri mandata, od 2004 – 2020. godine, obavljala je funkciju sekretara Skupštine opštine. Udata je, majka jednog deteta.