Predsednik opštine

Председника општине бира Скупштина општине из реда одборника, на мандат од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине а све то на предлог председника Скупштине општине.

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, као и чланове општинског већа.
Председнику општине избором на функцију престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Председник општине је на сталном раду у општини.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
МОМЧИЛО МИТРОВИЋ -машински инжењер

 

Надлежност

· представља и заступа општину,

· предлаже начин решавања питања о којима одлучује СО,

· наредбодавац је з аизвршење буџета,

· даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета општине,

· одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању у закуп односно коришћење и стављање хипотеке на непокретности које користе органи општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије,

· усмерава и усклађује рад општинске управе,

· доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом општине или одлуком СО,

· информише јавност о свом раду,

· образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности,

· врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима општине.

Председник општине поставља своје помоћнике, који обављају послове из појединих области;

· економски развој,

· туризам, урбанизам и комуналне делатности,

· здравство, социјална политика и екологија

Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој општине у областима за које су постављени и врше друге послове утврđене актом о организацији општинске управе.