Predsednik opštine

Predsednika opštine bira Skupština opštine iz reda odbornika, na mandat od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine a sve to na predlog predsednika Skupštine opštine.

Kandidat za predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika opštine iz reda odbornika, kao i članove opštinskog veća.
Predsedniku opštine izborom na funkciju prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine.
Predsednik opštine je na stalnom radu u opštini.

PREDSEDNIK OPŠTINE IVANJICA
MOMČILO MITROVIĆ -mašinski inženjer

 

Nadležnost

· predstavlja i zastupa opštinu,

· predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje SO,

· naredbodavac je z aizvršenje budžeta,

· daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta opštine,

· odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju u zakup odnosno korišćenje i stavljanje hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi opštine, uz saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije,

· usmerava i usklađuje rad opštinske uprave,

· donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom opštine ili odlukom SO,

· informiše javnost o svom radu,

· obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti,

· vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima opštine.

Predsednik opštine postavlja svoje pomoćnike, koji obavljaju poslove iz pojedinih oblasti;

· ekonomski razvoj,

· turizam, urbanizam i komunalne delatnosti,

· zdravstvo, socijalna politika i ekologija

Pomoćnici predsednika opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji opštinske uprave.