Lokalna uprava

Načelnik Opštinske uprave

Prema Statutu opštine i zakonu, načelnik opštinske uprave može biti lice koje ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina. Načelnik Opštinske uprave može imati zamenika u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.  Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi rasporedjuje načelnik Opštinske uprave. Načelnik za svoj rad i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću u skladu sa Statutom opštine i odlukom o Opštinskoj upravi.

NAČELNICA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA
BOJANA GLAVINIĆ