Građanska stanja

DOKUMENTA KOJA SU  POTREBNA ZA PROMENU LIČNOG IMENA:

Ovlašćeno službeno lice: Snežana Džibraković

 Potrebni dokazi:

 1.  Potvrda o prebivalištu,
 2. Fotokopija lične karte (samo za punoletna lica, odnosno lica koja poseduju ličnu kartu),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Izvod iz matične knjige venčanih (samo ukoliko je lice venčano),
 5. Uverenje o državljanstvu,
 6. Uverenje Suda da se ne vodi krivični postupak protiv lica čija promena ličnog imena se zahteva, za delo koje se goni po službenoj dužnosti,
 7. Uverenje nadležne Policijske uprave da podnosilac zahteva nije osuđivan
 8. Potvrda Poreske uprave o izmirenim porezima
 9. Presuda o utvrđivanju/osporavanju očinstva ili Zapisnik o usvojenju, ako se radi o promeni prezimena deteta.

NAPOMENA:

 • Dokumentacija koja se prilaže se odnosi na lice čija promena imena se zahteva.
 • Taksa u iznosu od 740,00 RSD se uplaćuje na žiro račun broj: 840-742221843-57, poziv na broj 97 69-042; svrha uplate: Republička administrativna taksa; primalac: Budžet Republike Srbije.

wordZahtev za promenu ličnog imena

DOKUMENTA KOJA SU POTREBNA ZA ISPRAVKU GREŠKE

Ovlašćeno službeno lice: Snežana Džibraković

U zavisnosti od toga u kojoj knjizi se radi rešenje o ispravci greške i ispravci kojih podataka potrebni su dokazi:

 1. Izvod iz MKR, MKV, MKU za lice za koje se traži ispravka (ili uverenje o državljanstvu)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za roditelje ako se traži ispravka greške podataka za roditelje
 3. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje ili
 • Neki drugi dokaz kojim se dokazuje činjenica – podatak čija se ispravka traži

wordZahtev za ispravku greške

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA NAKNADNI UPIS ČINJENICE SMRTI U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Ovlašćeno službeno lice: Snežana Džibraković

Potrebni dokazi:

 1. Potvrda o smrti izdata od strane ovlašćenog mrtvozornika
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
 3. Uverenje o državljanstvu za umrlo lice
 4. Izvod iz matične knjige venčanih ukoliko je lice bilo u braku

wordZahtev za naknadni upis činjenice smrti

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

NAPOMENA:

 1. Uvid u matične knjige, kao i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matične knjige, dozvoliće se licu na koje se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje prava na pristup informacijama od javnog značaja (Član 41. Zakona o matičnim knjigama).
 2. Zahtev se podnosi na šalteru broj 4. u Opštinskom uslužnom centru uz dokaz o uplati takse:

-Taksa za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga u iznosu od 420,00 RSD odnosno za izdavanje uverenja o državljanstvu u iznosu od 740,00 RSD se uplaćuje na žiro račun broj: 840-742221843-57, poziv na broj 97 69-042; svrha uplate: Republička administrativna taksa; primalac: Budžet Republike Srbije.

Za izdavanje internacionalnog izvoda plaća se taksa u iznosu od 690,00 dinara

-Naknada za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu u iznosu od 100,00 RSD uplaćuje na žiro račun broj 840-742351843-94, poziv na broj 97 69-042; Svrha uplate: naknada; Primalac: Opštinska uprava opštine Ivanjica

-Administrativna taksa se ne plaća za: socijalna davanja, za dečji dodatak, za upis u školu ili fakultet, za regulisanje vojne obaveze, za zasnivanje radnog odnosa i za prijavu novorođenčeta u matične knjige

wordZahtev za izdavanje izvoda