Birački spisak

Jedinstveni birački spisak (u daljem tekstu: birački spisak) jeste javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo

Birački spisak vodi ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Deo biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave ažurira opštinska, odnosno gradska uprava, kao poveren posao.

Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske, odnosno gradske uprave obuhvata vršenje promena u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) po službenoj dužnosti ili na zahtev građana do zaključenja biračkog spiska i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

Birač se upisuje u birački spisak prema mestu prebivališta, s tim što se na zahtev birača, u birački spisak može upisati i njegovo boravište u zemlji, u skladu sa ovim zakonom.

U birački spisak upisuje se: ime i prezime birača, ime jednog od roditelja birača, biračev jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja birača, pol birača, mesto prebivališta i adresa birača, jedinica lokalne samouprave u kojoj birač ima mesto prebivališta, strana država u kojoj birač ima boravište, mesto boravišta i adresa birača u inostranstvu i mesto boravišta za interno raseljena lica.

Svaki građanin može opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, ili ministarstvu nadležnom za poslove uprave kad je ono nadležno za vršenje promena u biračkom spisku, podneti zahtev za promenu u biračkom spisku ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan, a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Nadležni organ o zahtevu za promenu u biračkom spisku odlučuje u roku od 24 časa od prijema zahteva.

pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak. Uvid se ostvaruje na osnovu zahteva birača, a vrši se unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina i imena i prezimena građanina i drugih podataka koji omogućavaju automatsku pretragu podataka o biraču u jedinstvenom biračkom spisku.

 Uvid u deo biračkog spiska može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid u deo biračkog spiska za područje opštine Ivanjica može se izvršiti u kancelariji broj 21 Opštinske uprave opštine Ivanjica, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 časova do 15,30 časova

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

 

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE ZA BIRAČKI SPISAK

JEKIĆ RADOMIR

KANCELARIJA BROJ 21

TEL. 032/601 421

DRAGAN TANASKOVIĆ

Adobe_Reader_PDFZahtev za upis, promenu i brisanje iz biračkog spiska