Porezi- pitanja i odgovori

1.ŠTA JE POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu odnosi se na posedovanje nepokretnosti.
Porez na imovinu naplaćuje Lokalna poreska administracija, a porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava Poreska uprava.

2.NA KOJU IMOVINU SE PLAĆA POREZ?
Porez na imovinu plaća se na prava i nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.
Nepokretnosti na koje se plaća porez su: stanovi, stambene, poslovne i druge zgrade, poslovne prostorije, garaže,građevinski objekti (odnosno njihovi delovi-nadzemni i podzemni) ,šumsko, poljoprivredno i građevinsko zemljište.
Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava,danom početka korišćenje, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole ili danom omogućavanja korišćenja na drugi način.
Poreski obveznik je dužan da podnese poresku prijavu za svaku nepokretnost, bez obzira da li je nepokretnost legalizovana ili ne, da li se koristi ili ne, bez obzira na vrstu materijala od kog je izgrađena.

3.PORESKI OBVEZNIK JE:

-Imalac prava svojine, odnosno prava svojine na zemljište u površini preko 10 ari
-fizičkom lice zakupac stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim j uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje,odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, zaperiod duži od jedne godine ili na neodređeno vreme
-imalac prava korišćenja grašđevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u sklau a zakonom kojim se utvrđuje pravni režim građevinskog zemljišta
-imalac prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini,u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina
-korisnik nepokretnosti u javnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina
-držalac nepokretnosti na koji imalac prava svojinenije poznat ili nije određen
-držalac nepokretnosti u javnoj svojini bez pravnog osnova
-primalac finansijskog lizinga

4.KOME IDU SREDSTVA OD PRIKUPLJENOG POREZA I KAKVE KORISTI JA IMAM OD TOGA?

Sredstva o poreza na imovinu su prihod opštine.
Sredstva od naplate poreza na imovinu koriste se zaodržavanje i građanje ulica, puteva, vodovodne i kanalizacione mreže, škola, vrtića i drugih objekata, što omogućava kvalitetnije uslove životai rada u opštini koja ih prikuplja.

5.ŠTA PODRAZUMEVA REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA?HOĆE LI MI BITI POTREBNO MNOGO VREMENA I PRIKUPLJENIH DOKUMENATA?

Registracija poreskih obveznika podrazumeva da obveznik za imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, podnosi poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka neke od navedenih promena.
Nije potrebno puno vremena.
Od dokumenata je potrebno:
1.Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica Obrazac PPI-2 (tačno popunjena i potpisana od strane obveznika ili ovlašćenog lica)
2.Dokaz o sticanju nepokretnosti (ugovor o kupoprodaju, otkupu, poklnou, rešenje o nasleđivanju, presuda suda, odobrenje za izgradnju…)
3.Dokaz, dokument kojim se potvrđuje pravo na poreski kredit (kopija lične karte poreskog obveznika) ili pravo na poresko oslobođenje.
Za imovinu koju je podneo poresku prijavu, registrovani poreski obveznik, dužan je da podnese poresku prijavu do 31.januara poreske godine-ako je na toj imovini došlo do promene od uticaja na poreske obaveze u kojima nisu sadržani podaci u podnetoj prijavi (npr.promena namene, srušen objekat, dograđen i sl.)

6.GDE SE OBAVLJA REGISTRACIJA?

Registracija obveznika poreza na imovinu obavlja se u Lokalnoj poreskoj administraciji u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost.

7.U KOM ROKU MORA DE SE OBAVI REGISTRACIJA?

Prema zakonu, registracija poreskih obveznika obavlja se u roku od 30 dana od dana sticanja prava na nepokretnost, odnosno do 31.januara godine u kojoj se vrši utvrđivanje poreza, ukoliko dođe do promene strukture postojeće imovine.

8.NEMAM NOVE IMOVINE U ODNOSU NA ONU ZA KOJU VEĆ PLAĆAM POREZ.TREBA LI DA PONOVO PODNESEM PORESKU PRIJAVU?

Ne treba, ukoliko nije došlo do promene strukture postojeće (već prijavljene) imovine.

9.ZAŠTO DA PLAĆAM POREZ AKO ZNAM DA NEKI TO NE ČINE?

Plaćanje poreza predstavlja zakonsku obavezu svih poreskih obveznika.Neplaćanje poreza u zakonskim rokovima povlači kamatu i prinudnu naplatu duga, a neprijavljivanje poreza predstavlja poreski prekršaj.
Svaki obveznik treba da prati izmirenje svojih poreskih pbaveza kako bi izbgao plaćanje kamate i preduzimanje mera redovne i prinudne naplate.

10. ZAŠTO REŠENJE O UTVRĐIVANJU POREZA ZA TEKUĆU GODINU NE SADRŽI I DUG IZ PREDHODNOG PERIODA ? (UKOLIKO POSTOJI)

Poresko rešenje tretira utvrđivanje poreza za svaku godinu ponaosob, a pitanje poreskog duga regulisano je drugim poreskim aktima ( obaveštenje o stanju duga, opomena, rešenje o prinudnoj naplati…)

11.KAKO SE PLAĆA POREZ NA IMOVINU?

Do dobijanja rešenja za tekuću godinu, porez se plaća na bazi prošlogodišnjeg iznosa, kvartalno i to:

do 15.02.-prvi kvartal
do 15.05.-drugi kvartal
do 15.08.-treći kvartal
do 15.11.-četvrti kvartal

12.GDE MOGU DA DOBIJEM INFORMACIJE O STANJU DUGA?

Informacije se mogu dobiti o nadležnih u Lokalnoj poreskoj administraciji u zgradi opštine, šalter 7 i kancelarija broj 17, ili na telefon broj 032-663-428.
U svakom momentu možete pratiri stanje na svom računu za porez na imovinu podnošenjem zahteva za pristup preko web-a.Zahtev se podnosi preko sajta.