Javne nabavke 2015

Plan javnih nabavki za 2015. godinu Adobe_Reader_PDF

Kvartalni izveštaji:

I Kvartalwinrar

II Kvartalwinrar

III Kvartalwinrar

IV Kvartalwinrar

Javne nabavke 2015

Decembar 2015

PREDMET: JN broj 17/2015 –POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednostiza nabavku usluge – izrada Plana detaljne regulacije poslovno-proizvodne zone „Senjak“.

Adobe_Reader_PDFPoziv

Adobe_Reader_PDFKonkursna dokumentacija

Decembar 2015

PREDMET: JN broj 16/2015 -POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge mobilne telefonije, JNMV 16/2015

Adobe_Reader_PDFPoziv

Adobe_Reader_PDFKonkursna dokumentacija

Adobe_Reader_PDFObaveštenje o dodeli ugovora

Decembar 2015

PREDMET: JN broj 404-1- 15/2015 -POZIV za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke za nabavku usluge – izrada Plana detaljne regulacije turističko – rekreativne zone „Jakovića polje“

wordPoziv

wordKonkursna dokumentacija

Novembar 2015

PREDMET: JN 14/2015 – POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke građevinskog materijala za adaptaciju neuslovnih stambenih objekata izbeglica,

Adobe_Reader_PDFPoziv

Adobe_Reader_PDFKonkursna dokumentacija

Adobe_Reader_PDFIzmena konkursne dokumentacije

Adobe_Reader_PDFOdluka o dodeli ugovora

 

Novembar 2015

PREDMET: JN 13/2015 – POZIV za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti broj 404-1- 13/2015-05 za nabavku geodetskih radova na izradi topografsko katastarskog plana poslovno proizvodne zone „Senjak“.

wordPoziv

wordKonkursna dokumentacija

wordPojašnjenje konkursne dokumentacije

2015

PREDMET: JN 11/2015 – POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke građevinskog materijala za adaptaciju neuslovnih stambenih objekata izbeglica,

Adobe_Reader_PDFPoziv

Adobe_Reader_PDFKonkursna dokumentacija

Adobe_Reader_PDFIzmena konkursne dokumentacije

Adobe_Reader_PDFOdluka o dodeli ugovora