Lokalna uprava

Lokalna skupština

Skupstina opstine SEMA

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom opštine.

Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom opštine Ivanjica. Skupština opštine Ivanjica ima 37 odbornika i biraju se na mandat od četiri godine.

Pravo je i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine opštine i njenih radnih tela, predlaže Skupštini raspravu o određenim pitanjima, podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine opštine i daje amandmane na predloge propisa, postavlja pitanja vezana za rad organa opštine i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine opštine.
Pravo je odbornika da bude redovno obaveštavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke dužnosti, da od organa i službi traži podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za sednice Skupštine opštine. Prava i dužnosti odbornika bliže se određuju Poslovnikom Skupštine opštine.

Nadležnosti Skupštine opštine:
1. Donosi Statut opštine i Poslovnik Skupštine opštine,

2. Donosi budžet i usvaja završni račun budžeta,

3. Utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada,

4. Podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije opštine,

5. Donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti,

6. Donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta,

7. Donosi propise i druge opšte akte,

8. Raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu,

9. Osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom,

10. Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom,

11. Bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine,

12. Postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara, Skupštine,

13. Bira i razrešava predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća,

14. Utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu,

15. Utvrđuje naknadu za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta,

16. Donosi akt o javnom zaduženju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug,

17. Donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadležnim organima,

18. Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata,

19. Daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu,

20. Osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti,

21. Daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu,

22. Razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta,

23. Odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama,

24. Informiše javnost o svom radu,

25. Pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu,

26. Daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugih obeležja opštine,

27. Razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština,

28. Razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u opštini,

29. Razmatra izveštaje Saveta za međunacionalne odnose,

30. Usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera,

31. Donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava,

32. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Sednice Skupštine opštine su javne. Za javnost rada Skupštine opštine odgovoran je predsednik Skupštine opštine.

Odbornički sastav SO Ivanjica za mandatni period 2020–2024.

 1. ZORAN LAZOVIĆ – SNS
 2. VINKA IVANOVIĆ – SNS
 3. BILI VULOVIĆ – SNS
 4. MARINKO MARINKOVIĆ – SNS
 5. MIRJANA VRATONJIĆ-POLEDICA – SNS
 6. VLADIMIR BOJANOVIĆ – SNS   
 7. SVETLANA GOLUBOVIĆ – SNS
 8. LJILJANA AJDAČIĆ – SNS
 9. MILUTIN KRIVOKUĆA – SNS
 10. RADOICA STOJKOVIĆ – SNS
 11. MARIJANA LIŠANIN – SNS
 12. MILISAV LUKOVIĆ – SNS
 13. MILIJAN ĐURAŠEVIĆ – SNS
 14. MILENA CVETKOVIĆ – PUPS
 15. VIDAN MUNJIĆ – SNS
 16. DARKO JEROTIJEVIĆ – SNS
 17. ŽIVKO SAMARDŽIĆ –SNS
 18. MILIVOJE MILETIĆ- SNS
 19. NATAŠA ZARIĆ – SNS
 20. MILAN DLAČIĆ-SNS
 21. RADOSLAV ALEKSIĆ-SNS
 22. MIRJANA KOMATINA-SNS
 23. DRAGOVAN MILINKOVIĆ – SPS
 24. MILOMIR ZORIĆ – SPS
 25. ALEKSANDAR TRIPKOVIĆ – SPS
 26. RADICA ČEGANJAC –SPS
 27. MIROSLAV KRIVOKUĆA-SPS
 28. ALEKSANDAR TOŠIĆ-SPS
 29. SNEŽANA PLAVŠIĆ-SPS
 30. DRAGOVAN LUKOVIĆ – SPS
 31. RADOJKA MLADENOVIĆ – SPS
 32. MALIŠA DRAMIĆANIN – POKS
 33. MARKO KOMATINA – POKS
 34. MILAN MASLAREVIĆ – ZDRAVA SRBIJA
 35. NEBOJŠA MOJOVIĆ – ZDRAVA SRBIJA
 36. TATOMIR BAKOVIĆ – SRS
 37. MILENA CVETKOVIĆ-PUPS

 

О Аутору

Financ