Poljoprivreda

ZemljoradnjaPoljoprivreda opštine Ivanjica pripada ekstenzivnom tipu i uslovljena je specifičnim planinskim reljefom i specifičnom mikroklimom, pa se gaje sorte kraćeg vegetacijskog perioda.
Poljoprivredna površina čini 47,1% ukupne površine opštine, a dominantna grana poljoprivrede je stočarstvo. Ono što je važno naglasiti jeste da je u poljoprprivrednoj proizvodnji sve manje korišćenje pesticidnih sredstava. Poslednjih godina je primetna tendencija ka organskoj proizvodnji svih poljoprivrednih vrsta na čitavoj teritoriji opštine, a posebno na prostoru Parka Prirode „Golija”, gde je i zabranjena upotreba pesticida. Iz tog razloga je moguće govoriti da je proizvodnja zdrave hrane jedna od mogućnosti kojom raspolaže opština Ivanjica. S obzirom na dominantan planinski karakter prostora, u ukupnim poljoprivrednim površinama preovlađuju prirodni travnjaci sa oko 64,3%, od kojih livade čine 36,8% ili 18.899 ha, a pašnjaci 27,5% ili 14.111 ha. Oranice čine relativno visokih 28,9% ili 14. 823 ha, a voćnjaci 6,8%, 3.483 ha. Najveći deo poljoprivrednih površina nalazi se u privatnom posedu, 94,1% od ukupnog poljoprivrednog prostora.

Golija_01Ukupno 48.309 ha poljoprivrednih površina nalazi se u privatnom vlasništvu. Od navedene površine pod oranicama je 30,5%, odnosno 28,7% celokupne poljoprivredne površine opštine. Slično, pod travnatim površinama je 62,3%, odnosno 58,6% ukupne poljoprivredne površine opštine.
Poljoprivredno stanovništvo čini 24,5% celokupnog stanovništva opštine Ivanjica, od čega aktivnom poljoprivrednom stanovništvu pripada 75,3%. Individualni poljoprivrednici u ukupnom poljoprivreednom stanovništvu opštine učestvuju sa 71,7%.
Zbog svojih prirodnih karakteristika opština Ivanjica ima povoljne uslove za gajenje kultura koje uspevaju na višim nadmorskim visinama, poput ječma, ovsa, hmelja … Tako je i zasejana površina pod kulturama ovsa i do 3,5 puta veća od površina pod kulturom pšenice. Usitnjenost poseda, gajenje, pre svega za sopstvene potrebe i zastarela mehanizacija utiču kako na slabije prinose kultura pšenice i kukuruza, tako i na oscilacije u ukupnoj proizvodnji ovih kultura. Postoje odlični uslovi za gajenje lekovitog bilja.
Ivanjički kraj je poznat po proizvodnji krompira, tako da su površine pod ovom kulturom najveće i dostižu vrednost i do 2100 ha. Kada je reč o prinosima ove kulture može se reći da oni nisu na nivou koji bi bili adekvatni zasejanim površinama i da su se poslednjih godina ustalili na oko 10 t po hektaru. Osnovni razlog ovome jeste usitnjenost parcela, proizvodnja prevashodno za sopstvene potrebe i neadekvatna primena agrotehničkih mera.

Pored toga, u novije vreme najunosnija voćarska vrsta na području opštine Ivanjica jeste malina, pod kojom se nalazi preko 1.000 hektara, pri čemu se svake godine povećavaju površine. U normalnim vegetacionim uslovima postižu se visoki prinosi po jedinici površine i plod odličnog kvaliteta. Ukupna proizvodnja maline tokom 2007. godine je bila oko 7.500 tona. Ovde treba pomenuiti i Udruženje proizvođača malina „Vilamet“ čija je osnovna aktivnost edukacija proizvodjača ove kulture, kao i postojanje 5 hladnjača koje se bave preradom voća. Pored već pomenutih kultura treba pomenuti i kulturu kupine čiji je ukupni prinos tokom 2007. godine bio preko 80 t.

malineIako ivanjički kraj ima dobre preduslove za razvoj stočarstva, velike travnate površine, statistički podaci ukazuju na smanjenje stočnog fonda opštine.
Na teritoriji opštine Ivanjica ne postoje objekti koji se bave preradom mleka i mesa, kao ni sušara.

Međutim, postoji pet hladnjača koje služe za skladištenje sirovinske baze u oblasti prerade voća. Ove hladnjače su u privatnom vlasništvu i njihov ukupni kapacitet je 5.600t.

 

Godišnje poljoprivredne programe Opštine Ivanjice možete naći u sekciji Dokumenti