Lokalna uprava

Javne Ustanove

turisticka 1.fw

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА“

Улица Милинка Кушића 47

ВД Директор: Јанко Грбић, дипломирани економиста

Тел/факс: 032-665 – 085

e-mail: tooivanjica1@eunet.rs

web site: www.ivatourism.org

Установа је основана 2002. године, а делатност од јавног интереса је следећа:

Израда Програма развоја туризма и одговарајућих планских аката подстиче унапређење општих услова за  боравак туриста у општини, усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању атрактивног туристичког амбијента на територији општине, организација туристичке информативно пропагандне и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма у општини Ивањица, програмира и организује туристичке информативне центре за информативно пропагандну делатност општине, у циљу обавештавања о туристичким и културним вредностима, обезбеђује пропагандно информативна средства којима се популаришу и афирмишу могућности општине у развоју туризма, формира и развија јединствени информативни систем у туризму општине и обезбеђује његово повезивање са информативним системима у земљи и иностранству, координира иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа, сарађује са туристичким организацијама градова и општина у земљи и иностранству, покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијања туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења животне средине.Поред наведених послова Туристичка организација општине Ивањица бави се и издавањем књига, брошура, музичких књига и других публикација, издавањем гравура, разгледница, реда вожње, разгледница, продајом сувенира, рукотворина и религијских предмета, туристичким смештајем у домаћој радиности, делатношћу путничких агенција и туроператора, помоћ туристима.

dom-kulture-Ivanjica 1.fw

ДОМ КУЛТУРЕ ИВАЊИЦА

ДОМ КУЛТУРЕ „ИВАЊИЦА“ Улица Венијамина Маринковића бб  Ивањица

Директор: Милан Крунић, дипл. економиста

Телефон: 032-661 – 087, фаx: 032-660 – 645

Установа Дом културе „Ивањица“, почела је са радом у новом објекту 1984. године. Сам објекат је једно од модернијих архитектонских здања и у свом склопу поседује: велику салу са 500 места, плаву, конгресну салу са 150 места, галерију, учионице за едукацију, библиотеку, велике пословне просторе у приземљу зграде.

Културна делатност је основна делатност Дома културе „Ивањица“. Организује многе културне манифестације, позоришне и биоскопске представе, ликовне изложбе, концерте, гостовања аматерских група као и курсеве едукативног карактера. На реализацији културних програма ради 14 запослених радника. Ова установа од великог значаја за општину, отворена је за све видове сарадње са културним организацијама и институцијама широм Србије.

deciji vrtic

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ

„ДЕЧИЈИ ВРТИЋ“ Улица Косовска 48

Директор: Весна Николић

Тел: 032-662 – 244

e-mail: vrtic_ivanjica@nadlanu.com

Ова установа основана је 1979. године, када је почео са радом објекат „Дјурдјевак“, а 1985. отворен је објекат „Звончица“ на Мркочевцу. Седиште установе је у објекту „Ђурђевак“. Основна делатност установе је васпитање, образовање, исхрана, нега и превентивна здравствена и социјална заштита предшколске деце.Обавезни припремни предшколски програм у трајању од четири сата дневно, похадја 301 дете узраста од 5,5 до 6,5 година у 15 васпитних група: Ивањица 5 група, Прилике 1 група, Буковица 1 група, Мочиоци 1 група, Катићи 1 група, Кушићи 1 група, Медјуречје 1 група, Рашчићи 1 група, Девићи 1 група, Луке 1 група и Осоница 1 група.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“
Улица Краља Уроша 6

в.д. директор Дарко Новаковић
тел: 032-661 – 609

Носилац социјалне заштите у општини Ивањица је Центар за социјални рад. Ова иституција је основана 1979. године од стране СО Ивањица са циљем остваривања права и услуга из области социјалне заштите становника са територије општине Ивањица. Основни задаци Центра су усмерени на следеће кључне области: социјална зашита и обезбедјење социјалне сигурности, која се огледа у остваривању права на материјално обезбедјење породице, додатак и увећани додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ за оспособљавању за рад, смештај у установу, смештај у другу породицу, исплата новчаних давања утврдјених одлуком СО Ивањица породично – правна заштита, која се односи на старатељску заштиту деце, младих, одраслих и старих, превентивни и корективни надзор, посебан сегмент активности усмерен је ка откривању и праћењу како социјалних потреба и проблема градјана, тако и ефеката њиховог остваривања превентнивне активности, које се односе на спречавање и сузбијање социјалних проблема, подстицање и координирање професионалне и добровољне хуманитарне активности у области социјалне зашите, водјење евиденције о пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру социјалне заштите.

knjige biblioteka knjige

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА „СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ“

Улица Венијамина Маринковића бб, Ивањица

Директор: Емилија Перуничић, дипл. инг. шумарства
Тел: 032-665 -382

Народна библиотека у Ивањици, једна је од најстаријих библиотека у чачанском региону. У Архиву Србије постоји податак да је 30. децембра 1868. године у варошици Ивањици основана књижница и читаоница. На предлог Миљка Савића, ова књижница 1903. године прераста у радничку читаоницу и делује у саставу КУД-а „Јавор“. Од 1961. године, библиотека ради у саставу Дома културе све до 2000. када се одваја као самостална установа и добија име истакнутог књижевног и позоришног критичара Светислава Вуловића, који је родјен 1847. године у Ивањици. Библиотека данас у свом књижном фонду има око 50.000 књига. У оквиру библиотеке постоје, одељење за обраду, позајмно одељење, научно одељење и завичајно одељење. У библиотеци постоје и три легата: легат Кирила Савића, који броји 2.820 књига, легат Владислава Савића са 3.250 књига и легат Петра Стамболића, који броји 2.714 књига. У овој установи запослено је пет радника.

pravobranilaštvo

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

„ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО“
Улица Бошка Петровића 9, Ивањица

ВД Општински правобранилац: Олга Араповић, дипл. правник

тел: 032-662 – 392

Општинско јавно правобранилаштво руководи радом ОЈП и предузима радње за које је законом овлашћено. Врши послове Општине Ивањица, њених органа и других правних лица која врше послове од интереса за општину Ивањица. Може заступати и друга правна лица у погледу њихових имовинских права и интереса, кад интереси тих лица нису у супротности са функцијом коју врше, даје правна мишљења у вези са закључењем имовинско правних уговора и правним питањима лицима чија имовинска права интерес заступа. Општински јавни правобранилац за свој рад и рад ОЈП директно одговара Скупштини општине Ивањица.

О Аутору

Financ