Lokalna uprava

Javne Ustanove

turisticka 1.fw

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

„TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE IVANJICA“

Ulica Milinka Kušića 47

VD Direktor: Janko Grbić, diplomirani ekonomista

Tel/faks: 032-665 – 085

e-mail: tooivanjica1@eunet.rs

web site: www.ivatourism.org

Ustanova je osnovana 2002. godine, a delatnost od javnog interesa je sledeća:

Izrada Programa razvoja turizma i odgovarajućih planskih akata podstiče unapređenje opštih uslova za  boravak turista u opštini, usmerava i koordinira aktivnosti nosilaca turističke ponude na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja i stvaranju atraktivnog turističkog ambijenta na teritoriji opštine, organizacija turističke informativno propagandne i promotivne delatnosti, kulturne, sportske i druge manifestacije od interesa za unapređenje turizma u opštini Ivanjica, programira i organizuje turističke informativne centre za informativno propagandnu delatnost opštine, u cilju obaveštavanja o turističkim i kulturnim vrednostima, obezbeđuje propagandno informativna sredstva kojima se popularišu i afirmišu mogućnosti opštine u razvoju turizma, formira i razvija jedinstveni informativni sistem u turizmu opštine i obezbeđuje njegovo povezivanje sa informativnim sistemima u zemlji i inostranstvu, koordinira inicijative i aktivnosti privrednih subjekata i drugih organizacija na formiranju i plasmanu turističkih proizvoda, sarađuje sa turističkim organizacijama gradova i opština u zemlji i inostranstvu, pokreće i organizuje aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta usluga u turizmu, razvijanja turističke svesti, turističke kulture i zaštite i unapređenja životne sredine.Pored navedenih poslova Turistička organizacija opštine Ivanjica bavi se i izdavanjem knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija, izdavanjem gravura, razglednica, reda vožnje, razglednica, prodajom suvenira, rukotvorina i religijskih predmeta, turističkim smeštajem u domaćoj radinosti, delatnošću putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima.

dom-kulture-Ivanjica 1.fw

DOM KULTURE IVANJICA

DOM KULTURE „IVANJICA“ Ulica Venijamina Marinkovića bb  Ivanjica

Direktor: Milan Krunić, dipl. ekonomista

Telefon: 032-661 – 087, fax: 032-660 – 645

Ustanova Dom kulture „Ivanjica“, počela je sa radom u novom objektu 1984. godine. Sam objekat je jedno od modernijih arhitektonskih zdanja i u svom sklopu poseduje: veliku salu sa 500 mesta, plavu, kongresnu salu sa 150 mesta, galeriju, učionice za edukaciju, biblioteku, velike poslovne prostore u prizemlju zgrade.

Kulturna delatnost je osnovna delatnost Doma kulture „Ivanjica“. Organizuje mnoge kulturne manifestacije, pozorišne i bioskopske predstave, likovne izložbe, koncerte, gostovanja amaterskih grupa kao i kurseve edukativnog karaktera. Na realizaciji kulturnih programa radi 14 zaposlenih radnika. Ova ustanova od velikog značaja za opštinu, otvorena je za sve vidove saradnje sa kulturnim organizacijama i institucijama širom Srbije.

deciji vrtic

DEČIJI VRTIĆ

„DEČIJI VRTIĆ“ Ulica Kosovska 48

Direktor: Vesna Nikolić

Tel: 032-662 – 244

e-mail: vrtic_ivanjica@nadlanu.com

Ova ustanova osnovana je 1979. godine, kada je počeo sa radom objekat „Djurdjevak“, a 1985. otvoren je objekat „Zvončica“ na Mrkočevcu. Sedište ustanove je u objektu „Đurđevak“. Osnovna delatnost ustanove je vaspitanje, obrazovanje, ishrana, nega i preventivna zdravstvena i socijalna zaštita predškolske dece.Obavezni pripremni predškolski program u trajanju od četiri sata dnevno, pohadja 301 dete uzrasta od 5,5 do 6,5 godina u 15 vaspitnih grupa: Ivanjica 5 grupa, Prilike 1 grupa, Bukovica 1 grupa, Močioci 1 grupa, Katići 1 grupa, Kušići 1 grupa, Medjurečje 1 grupa, Raščići 1 grupa, Devići 1 grupa, Luke 1 grupa i Osonica 1 grupa.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

„CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“
Ulica Kralja Uroša 6

v.d. direktor Darko Novaković
tel: 032-661 – 609

Nosilac socijalne zaštite u opštini Ivanjica je Centar za socijalni rad. Ova istitucija je osnovana 1979. godine od strane SO Ivanjica sa ciljem ostvarivanja prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite stanovnika sa teritorije opštine Ivanjica. Osnovni zadaci Centra su usmereni na sledeće ključne oblasti: socijalna zašita i obezbedjenje socijalne sigurnosti, koja se ogleda u ostvarivanju prava na materijalno obezbedjenje porodice, dodatak i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, pomoć za osposobljavanju za rad, smeštaj u ustanovu, smeštaj u drugu porodicu, isplata novčanih davanja utvrdjenih odlukom SO Ivanjica porodično – pravna zaštita, koja se odnosi na starateljsku zaštitu dece, mladih, odraslih i starih, preventivni i korektivni nadzor, poseban segment aktivnosti usmeren je ka otkrivanju i praćenju kako socijalnih potreba i problema gradjana, tako i efekata njihovog ostvarivanja preventnivne aktivnosti, koje se odnose na sprečavanje i suzbijanje socijalnih problema, podsticanje i koordiniranje profesionalne i dobrovoljne humanitarne aktivnosti u oblasti socijalne zašite, vodjenje evidencije o pruženim uslugama i preduzetim merama u okviru socijalne zaštite.

knjige biblioteka knjige

GRADSKA BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA „SVETISLAV VULOVIĆ“

Ulica Venijamina Marinkovića bb, Ivanjica

Direktor: Emilija Peruničić, dipl. ing. šumarstva
Tel: 032-665 -382

Narodna biblioteka u Ivanjici, jedna je od najstarijih biblioteka u čačanskom regionu. U Arhivu Srbije postoji podatak da je 30. decembra 1868. godine u varošici Ivanjici osnovana knjižnica i čitaonica. Na predlog Miljka Savića, ova knjižnica 1903. godine prerasta u radničku čitaonicu i deluje u sastavu KUD-a „Javor“. Od 1961. godine, biblioteka radi u sastavu Doma kulture sve do 2000. kada se odvaja kao samostalna ustanova i dobija ime istaknutog književnog i pozorišnog kritičara Svetislava Vulovića, koji je rodjen 1847. godine u Ivanjici. Biblioteka danas u svom knjižnom fondu ima oko 50.000 knjiga. U okviru biblioteke postoje, odeljenje za obradu, pozajmno odeljenje, naučno odeljenje i zavičajno odeljenje. U biblioteci postoje i tri legata: legat Kirila Savića, koji broji 2.820 knjiga, legat Vladislava Savića sa 3.250 knjiga i legat Petra Stambolića, koji broji 2.714 knjiga. U ovoj ustanovi zaposleno je pet radnika.

pravobranilaštvo

JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

„OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO“
Ulica Boška Petrovića 9, Ivanjica

VD Opštinski pravobranilac: Olga Arapović, dipl. pravnik

tel: 032-662 – 392

Opštinsko javno pravobranilaštvo rukovodi radom OJP i preduzima radnje za koje je zakonom ovlašćeno. Vrši poslove Opštine Ivanjica, njenih organa i drugih pravnih lica koja vrše poslove od interesa za opštinu Ivanjica. Može zastupati i druga pravna lica u pogledu njihovih imovinskih prava i interesa, kad interesi tih lica nisu u suprotnosti sa funkcijom koju vrše, daje pravna mišljenja u vezi sa zaključenjem imovinsko pravnih ugovora i pravnim pitanjima licima čija imovinska prava interes zastupa. Opštinski javni pravobranilac za svoj rad i rad OJP direktno odgovara Skupštini opštine Ivanjica.

О Аутору

Financ