Lokalna uprava

Opštinska Uprava

U skladu sa Zakonom o Lokalnoj samoupravi Opštinska uprava:
1) priprema nacrte propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
2) izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
7) dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje

Zakoni i povereni propisi opštini:

1. Upis činjenice rođenja deteta,
2. Određivanje ličnog imena deteta,
3. Priznavanje očinstva deteta na zapisnik pred matičarem,
4. Promena ličnog imena,
5. Zaključivanje braka,
6. Naknadni upis u matične knjige rođenih, umrlih i venčanih,
7. Ispravke grešaka u matičnim knjigama,
8. Upisivanje podataka o ličnom stanju u matične knjige rođenih, venčanih i umrlih,
9. Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga,
10. Vođenje evidencije o državljanstvu i izdavanje uverenja o državljanstvu,
11. Izrada smrtovnica,
12. Popunjavanje zahteva za izdavanje lične karte,
13. Rešava po zahtevu za naknadni upis u evidenciju o državljanstvu,
14. Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju,
Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove

1. Overa potpisa, rukopisa i prepisa,
2. Vođenje biračkog spiska i poslovi vezani za birački spisak, rešenja o upisu,
brisanju i izmenama u biračkom spisku, izdavanje potvrda o biračkom pravu,
3. Izdavanje radne knjižice i vođenje registra o izdatim radnim knjižicama.
Odeljenje za privredu, finansije i društvene delatnosti

1. Rešavanje o pravu na dečiji dodatak,
2. Donošenje rešenja o priznavanju prava na roditeljski dodatak,
3. Donošenje rešenja o priznavanju prava na naknadu za vreme porodiljskog
odsustva i odsustva radi nege deteta, kao i odsustva radi posebne nege deteta,
4. Donošenje rešenja o kategorizaciji dece ometene u razvoju.

U oblasti tegistracija radnji

1. Donošenje rešenja o upisu u registar radnji,
2. Privremeni upis u registar radnji,
3. Donošenje rešenja o odjavi radnje (stalna i privremena odjava radnji),
4. Izdavanje uverenja o registraciji motornih vozila,
5. Izdavanje uverenja o radnom stažu iz samostalnih delatnosti,
6. Izdavanje uverenja za nabavku osnovnih sredstava za rad,
7. Upis u registar radnji na određeno vreme,
8. Donošenje rešenja o proširenju delatnosti,
9. Promena sedišta radnje,
10. Promena zanimanja,
11. Donošenje rešenja o otvaranju poslovne jedinice,
12. Rešenja o brisanju radnji iz registra.

U oblasti boračko-invalidske zaštite:

1. Borački dodatak,
2. Lična invalidnina vojnih invalida,
3. Dodatak za pomoć i negu vojnog invalida,
4. Pravo na ortopedski dodatak,
5. Pravo vojnog invalida na naknadu za vreme nezaposlenosti,
6. Pravo vojnog invalida na naknadu za ishranu i smeštaj radi putovanja u drugo
mesto,
7. Pravo na putničko motorno vozilo,
8. Pravo na besplatnu i povlašćenu vožnju,
9. Pravo člana porodice borca i invalida u slučaju smrti borca, odnosno vojnog
invalida,
10. Pravo na porodičnu invalidninu,
11. Prava civilnih invalida na ličnu invalidninu, dodatak za pomoć i negu drugog lica,
ortopedski dodatak,
12. Besplatnu i povlašćenu vožnju,
13. Naknada za ishranu za vreme putovanja i boravka u drugom mestu po pozivu
nadležnog organa,
14. Naknada za pogrebne troškove.

U oblasti turizma:

1. Donošenje rešenja o razvrstavanju turističkih objekata u kategorije i drugo.

U oblasti poljoprivrede i vodoprivrede:

1. Donošenje rešenja o izdavanju vodoprivrednih uslova za izgradnju seoskih
vodovoda,
2. Rešenja o izdavanju saglasnosti na tehničku dokumentaciju za izgradnju seoskih
vodovoda,
3. Izdavanje vodoprivredne dozvole za seoske vodovode,
4. Izdavanje uverenja o količini i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda individualnim
poljoprivrednim proizvođačima,

U oblasti učenickog, studentskog standarda i izbeglica:

1. Izdavanje uverenja o visini prihoda radi ostvarivanja prava na studentski dom,
2. Izdavanje uverenja o visini prihoda radi ostvarivanja prava na učenički dom,
3. Izdavanje uverenja o visini prihoda radi ostvarivanja prava na studentski kredit,
odnosno stipendiju,
4. Izdavanje uverenja o visini prihoda radi ostvarivanja prava na učenički i kredit,
odnosno stipendiju,
5. Izdavanje uverenja u vezi izbegličkog statusa,
6. Izdavanje uverenja o životu izbeglica.
Odeljenje za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti:

1. Utvrđivanje prava svojine na zemljištu oduzetom po osnovu PZF i po osnovu
konfiskacije zbog neizmirenih obaveza,
2. Donošenje rešenja o eksproprijaciji,
3. Donošenje rešenja o deeksproprijaciji,
4. Administrativni prenos,
5. Donošenje rešenja o utvrđivanju prava korišćenja,
6. Sačinjavanje tapija,
7. Donošenje rešenja o raspravljanju samovlasnih zauzeća,
8. Rešavanje o pravu na vraćanje utrina i pašnjaka selu na korišćenje,
9. Donošenje rešenja o uspostavljanju ranijeg režima svojine u skladu sa zakonom
o planiranju i izgradnji.

U oblasti urbanizma i građevinarstva:

1. Izdavanje izvoda iz urbanističkog plana,
2. Izdavanje akta o urbanističkim uslovima,
3. Izdavanje odobrenja za izgradnju,
4. Tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole,
5. Izdavanje odobrenja za izgradnju bespravno izgrađenih objekata,
6. Izdavanje odobrenja za raskopavanje javnih površina,
7. Donošenje rešenja o zauzimanju javnih površina,
8. Izdavanje uverenja da se objekat nalazi van granica DUP-a.

Kontakt telefoni po organizacionim jedinicama Opštinske uprave opštine Ivanjica:

– Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove 032 515 0312;

– Odeljenje za budžet i finansije 032 515 0310;

– Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove 032 515 0314;

– Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine  032 515 0313;

– Odeljenje za lokalnu poresku administraciju 032 515 308;

– Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, investicije i građevinske poslove 032 515 0338;

– Odeljenje za inspekcijske poslove 032 515 0341;

– Služba za budžetsku inspekciju 032 515 0339;

Opštinski uslužni centar otvoren je 1. jula 2004. godine.

Broj zaposlenih u 2023.godini

Broj zaposlenih u 2022. godini

Broj zaposlenih u 202.godini

Spisak zaposlenih lica

О Аутору

Financ