Lokalna uprava

Opštinska Uprava

У складу са Законом о Локалној самоуправи Општинска управа:
1) припрема нацрте прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње

Закони и поверени прописи општини:

1. Упис чињенице рођења детета,
2. Одређивање личног имена детета,
3. Признавање очинства детета на записник пред матичарем,
4. Промена личног имена,
5. Закључивање брака,
6. Накнадни упис у матичне књиге рођених, умрлих и венчаних,
7. Исправке грешака у матичним књигама,
8. Уписивање података о личном стању у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих,
9. Издавање извода из матичних књига,
10. Вођење евиденције о држављанству и издавање уверења о држављанству,
11. Израда смртовница,
12. Попуњавање захтева за издавање личне карте,
13. Решава по захтеву за накнадни упис у евиденцију о држављанству,
14. Издавање уверења о слободном брачном стању,
Одељење за општу управу и заједничке послове

1. Овера потписа, рукописа и преписа,
2. Вођење бирачког списка и послови везани за бирачки списак, решења о упису,
брисању и изменама у бирачком списку, издавање потврда о бирачком праву,
3. Издавање радне књижице и вођење регистра о издатим радним књижицама.
Одељење за привреду, финансије и друштвене делатности

1. Решавање о праву на дечији додатак,
2. Доношење решења о признавању права на родитељски додатак,
3. Доношење решења о признавању права на накнаду за време породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, као и одсуства ради посебне неге детета,
4. Доношење решења о категоризацији деце ометене у развоју.

У области тегистрација радњи

1. Доношење решења о упису у регистар радњи,
2. Привремени упис у регистар радњи,
3. Доношење решења о одјави радње (стална и привремена одјава радњи),
4. Издавање уверења о регистрацији моторних возила,
5. Издавање уверења о радном стажу из самосталних делатности,
6. Издавање уверења за набавку основних средстава за рад,
7. Упис у регистар радњи на одређено време,
8. Доношење решења о проширењу делатности,
9. Промена седишта радње,
10. Промена занимања,
11. Доношење решења о отварању пословне јединице,
12. Решења о брисању радњи из регистра.

У области борачко-инвалидске заштите:

1. Борачки додатак,
2. Лична инвалиднина војних инвалида,
3. Додатак за помоћ и негу војног инвалида,
4. Право на ортопедски додатак,
5. Право војног инвалида на накнаду за време незапослености,
6. Право војног инвалида на накнаду за исхрану и смештај ради путовања у друго
место,
7. Право на путничко моторно возило,
8. Право на бесплатну и повлашћену вожњу,
9. Право члана породице борца и инвалида у случају смрти борца, односно војног
инвалида,
10. Право на породичну инвалиднину,
11. Права цивилних инвалида на личну инвалиднину, додатак за помоћ и негу другог лица,
ортопедски додатак,
12. Бесплатну и повлашћену вожњу,
13. Накнада за исхрану за време путовања и боравка у другом месту по позиву
надлежног органа,
14. Накнада за погребне трошкове.

У области туризма:

1. Доношење решења о разврставању туристичких објеката у категорије и друго.

У области пољопривреде и водопривреде:

1. Доношење решења о издавању водопривредних услова за изградњу сеоских
водовода,
2. Решења о издавању сагласности на техничку документацију за изградњу сеоских
водовода,
3. Издавање водопривредне дозволе за сеоске водоводе,
4. Издавање уверења о количини и квалитету пољопривредних производа индивидуалним
пољопривредним произвођачима,

У области ученицког, студентског стандарда и избеглица:

1. Издавање уверења о висини прихода ради остваривања права на студентски дом,
2. Издавање уверења о висини прихода ради остваривања права на ученички дом,
3. Издавање уверења о висини прихода ради остваривања права на студентски кредит,
односно стипендију,
4. Издавање уверења о висини прихода ради остваривања права на ученички и кредит,
односно стипендију,
5. Издавање уверења у вези избегличког статуса,
6. Издавање уверења о животу избеглица.
Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне делатности:

1. Утврђивање права својине на земљишту одузетом по основу ПЗФ и по основу
конфискације због неизмирених обавеза,
2. Доношење решења о експропријацији,
3. Доношење решења о деекспропријацији,
4. Административни пренос,
5. Доношење решења о утврђивању права коришћења,
6. Сачињавање тапија,
7. Доношење решења о расправљању самовласних заузећа,
8. Решавање о праву на враћање утрина и пашњака селу на коришћење,
9. Доношење решења о успостављању ранијег режима својине у складу са законом
о планирању и изградњи.

У области урбанизма и грађевинарства:

1. Издавање извода из урбанистичког плана,
2. Издавање акта о урбанистичким условима,
3. Издавање одобрења за изградњу,
4. Технички преглед и издавање употребне дозволе,
5. Издавање одобрења за изградњу бесправно изграђених објеката,
6. Издавање одобрења за раскопавање јавних површина,
7. Доношење решења о заузимању јавних површина,
8. Издавање уверења да се објекат налази ван граница ДУП-а.

Контакт телефони по организационим јединицама Општинске управе општине Ивањица:

– Одељење за општу управу и заједничке послове 032 515 0312;

– Одељење за буџет и финансије 032 515 0310;

– Одељење за урбанизам и комуналне послове 032 515 0314;

– Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине  032 515 0313;

– Одељење за локалну пореску администрацију 032 515 308;

– Одељење за локални економски развој, инвестиције и грађевинске послове 032 515 0338;

– Одељење за инспекцијске послове 032 515 0341;

– Служба за буџетску инспекцију 032 515 0339;

Општински услужни центар отворен је 1. јула 2004. године.

Број запослених у 2023.години

Broj zaposlenih u 2022. godini

Broj zaposlenih u 202.godini

Списак запослених лица

О Аутору

Financ