Lokalna uprava

Opštinsko veće

Opštinsko veće je organ uprave koga biraju odbornici Skupštine opštine na obrazloženi predlog predsednika opštine. Bira se većinom od ukupnog broja odbornika i glasa se za svakog člana pojedinačno. Opštinsko veće opštine Ivanjica ima 9 članova. U okviru svoje nadležnosti izmedju ostalih funkcija:

1) predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;

2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;

3) donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese

budžet pre početka fiskalne godine;

4) vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji

nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi

Skupština opštine;

5) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i

ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;

6) stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike,

odnosno autonomne pokrajine;

7) postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;

8) obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;

9) informiše javnost o svom radu;

10) donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;

11)vrši druge poslove koje utvrdi Skupština Opštine.

Članovi Opštinskog veća opštine Ivanjica:

1. Momčilo Mitrović, predsednik opštine Ivanjica (Predsednik Opštinskog veća po funkciji)
2. Nenad Glavinić zamenik predsednika opštine (član Opštinskog veća po funkciji)
3. Aco Aleksić
4. Milica Bogdanović
5. Jasmina Mićić
6. Dr Miloš Đoković
7. Dane Aničić
8. Zoran Radovanović

Sednicama Opštinskog veća, po funkciji prisustvuju:
– Predsednik Skupštine opštine,
– Zamenik predsednika Skupštine opštine,
– Načelnik Opštinske uprave
– Sekretar Skupštine opštine,

ali nemaju pravo glasa prilikom odlučivanja.

О Аутору

Financ