Lokalna uprava

Opštinsko veće

 

Општинско веће је орган управе кога бирају одборници Скупштине општине на образложени предлог председника општине. Бира се већином од укупног броја одборника и гласа се за сваког члана појединачно. Општинско веће општине Ивањица има 9 чланова. У оквиру своје надлежности измедју осталих функција:

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе

буџет пре почетка фискалне године;

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који

нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси

Скупштина општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и

установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,

односно аутономне покрајине;

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;

8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

9) информише јавност о свом раду;

10) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;

11)врши друге послове које утврди Скупштина Општине.

Чланови Општинског већа општине Ивањица:

1. Момчило Митровић, председник општине Ивањица (Председник Општинског већа по функцији)
2. Ненад Главинић заменик председника општине (члан Општинског већа по функцији)
3. Ацо Алексић
4. Милица Богдановић
5. Јасмина Мићић
6. Др Милош Ђоковић
7. Дане Аничић
8. Зоран Радовановић

9. Иван Јовићевић

Седницама Општинског већа, по функцији присуствују:
– Председник Скупштине општине,
– Заменик председника Скупштине општине,
– Начелник Општинске управе
– Секретар Скупштине општине,

али немају право гласа приликом одлучивања.

О Аутору

Financ