Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije,  da je nosilac projekta „Vip mobile“ d.o.o. Beograd, ulica Milutina Milinkovića 1ž , 11070 Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu   PROJEKTA  RADIO BAZNE STANICE  na lokaciji  „KG4439_01 UE_ Smiljevac“,  na kat. parceli 351 KO Smiljevac na teritoriji opštine Ivanjica.

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u  podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, svakoga radnog dana od 11,00 do 14,00 časova  u prostorijama Skupštine opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1 u kancelariji broj 36. i dostaviti svoje mišljenje u  roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

О Аутору