Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2020. god

.

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/2009, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica, („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/2019) i člana 13. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opštine Ivanjica br. 1/2019),  Opštinsko veće opštine Ivanjica, na sednici održanoj 28.09. 2020. godine, donosi:

O D L U K U

o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2020. god.

Član 1.

ODOBRAVAJU SE  sredstva iz budžeta opštine Ivanjica po sprovedenom javnom konkursu za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica za 2020. godinu raspisanom dana 17.06.2020. godine  udruženjima-korisnicima sredstava, kako je prikazano u sledećoj tabeli:

Red. br.Naziv udruženjaNaziv projektaŠira oblast i prioritetne oblasti od javnog interesaKratak opis projektaKorisnici javnog intersaBroj direktnih korisnika projektaBroj indirektnih korisnika projektaUkupan broj bodovaDodeljeni iznos sredstava za finansiranjeIznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat
1.Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara «Golija» Ivanjica„Zaštitimo sebe i druge – podrška osobama sa invaliditetom u situaciji izazvanoj virusom korona“društvena briga o osetljivim grupamaProjekat nastoji da ublaži posledice virusom korona i omogući osobama sa invaliditetom koje žive na teritoriji opštine Ivanjica nesmetano obavljanje svakodnevnih aktivnosti u skladu sa poštovanjem mera izdatih od strane Kriznog štaba RS i lokalne samouprave.Lica sa invaliditetom250 osoba sa invaliditetomČlanovi porodica i personalni asistenti osoba sa invaliditetom ( 1000 osoba)70453.500,0000,00
2.Udruženje za pomoć MNRO Ivanjica«Podrška deci sa invaliditetom i roditeljima iz ruralnih područja“društvena briga o osetljivim grupamaProjekat će se baviti prevencijom i suzbijanjem i zlostavljanja dece u opštini Ivanjica ( ruralni delovi)Lica sa invaliditetomDeca sa seoskog područja pod umerenim rizikom od zanemarivanja i zlostavljanja – 6 korisnika Roditelji dece koja se nalaze pod umerenim rizikom od zanemarivanja – 6 roditelja Profesionalci obučeni za rad sa decom – 5 stručnih radnikaPorodice dece sa invaliditetom Lokalna zajednica65350.000,0000,00  

Član 2.

Ovlašćuje se predsednik opštine  Ivanjica da potpiše ugovor o finansiranju projekta iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Poziva se udruženje, podnosilac odobrenog projekta, da u roku od pet dana od dana prijema ove Odluke, dostavi Komisiji za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje udruženja usklađen finansijski plan projekta sa odobrenim sredstvima  u dva primerka, izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog projekta nisu na drugi način već obezbeđena, izjavu o nepostojanju sukoba ineteresa, odgovarajući instrument obezbeđenja i interni akt o antikorupcijskoj politici.

Nakon dostavljanja dokumentacije iz stava 1. ovog člana od strane podnosioca odobrenog projekta,  zaključiće se ugovor o finansiranju ili sufinansiranju  kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovorenih strana.

Ukoliko podnosilac odobrenog projekta ne dostavi dokumetnaciju propisanu u stavu 1. ovog člana smatra se da je odustao od realizacije projekta.

Član 4.

Korisnik odobrenih sredstava dužan je da Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana  dostavi završni finansijski izveštaj najkasnije do 15. januara 2021. godine.

Korisnik odobrenih sredstava obavezan je da  omogući praćenje realizacije projekta Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

Odluku dostaviti: Podnosiocima  odobrenih projekata, Komisiji  i arhivi.

OPŠTINSKO VEĆE  opštine Ivanjica

01 BROJ:  06-21/2020

P R E D S E D N I K

Momčilo Mitrović                                                                                                            

О Аутору