Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za direktora JKP “Ivanjica“

Na osnovu člana 36. stav 3. i člana 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016 i 88/2019) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „IVANJICA“ IVANJICA, 01 broj 06-22/2020 od 1.10.2020. godine, Skupština opštine Ivanjica, oglašava

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR  DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA  

„IVANJICA“ IVANJICA

I  Podaci o javnom preduzeću:

Javno preduzeće posluje pod poslovnim imenom: Javno komunalno preduzeće  „IVANJICA“ IVANJICA

Skraćeno poslovno ime: JKP „IVANJICA“

Sedište preduzeća je u Ivanjici, Milinka Kušića 61

Matični broj preduzeća: 07216840

PIB preduzeća: 101062119

Pretežna delatnost preduzeća -3600 skupljanje, prečišćavanje  i distribucija vode 

II Poslovi direktora: Predstavlja i zastupa preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje preduzeća; odgovara za zakonitost rada preduzeća; predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje; predlaže godišnji odnosno trogodišnji program poslovanja  i odgovoran je za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; bira izvršne direktore; bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće; zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi; donosi akt o sistematizaciji; vrši druge poslove određene zakonom osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.

III   Uslovi za imenovanje direktora:

            Za direktora javnog preduzeća može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

 1.  da je punoletno i poslovno sposobno;
 2. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili spesijalističkim strukovnim studijama;
 3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2;
 4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
 5. da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
 6. da ima radno iskustvo u organizaciji rada i vođenju poslova;
 7. da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 8. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 9. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi; obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi; obavezno lečenje narkomana; obavezno lečenje alkoholičara; zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Mandat direktora i mesto rada: Mandat direktora traje četiri godine, a mesto rada je Ivanjica, ulica Milinka Kušića 61.

IV Stručna osposobljenost, znanja i veštine:

U izbornom postupku proverava se poznavanje delokruga rada Javnog komunalnog preduzeća, posedovanje stručnih, organizacionih i drugih sposobnosti, znanja i veština neophodnih za uspešno obavljanje funkcije direktora, veština analitičkog rezonovanja i logičkog rasuđivanja i to uvidom u podatke iz prijave i razgovorom, odnosno na drugi odgovarajući način u skladu sa Zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 65/16).

V  Rok za podnošenje prijava: Prijava na javni konkurs za izbor direktora javnog preduzeća podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava na konkurs sadrži: Lične podatke, adresa stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima.

VI  Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vladislav Ivković, tel. 032/5150336 lokal 31, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 15,30 časova

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu:

 1. Izvod iz MKR;
 2. Uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 3. Diploma o stečenom visokom obrazovanju;
 4. Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo sa visokim obrazovanjem (rešenja, ugovori, potvrde, uverenja i drugi akti);
 5. Isprave kojima dokazuje radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
 6. Isprave kojima dokazuje radno iskustvo u organizovanju i vođenju poslova;
 7. Izjava kandidata data pod krivičnom, moralnom , materijalnom odgovornošću da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 8. Uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi; obavezno lečenje narkomana; obavezno lečenje alkoholičara; zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti (ne starije od 6 meseci);

Svi dokazi se prilažu u originalima ili overenim fotokopijama.

VIII Adresa na koju se podnose prijave:

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se putem pošte ili lično preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica, šalter broj 1, na adresu: opština Ivanjica -Komisiji opštine Ivanjica za sprovođenje postupka za izbor direktora, ul. Venijamina Marinkovića 1, 32 250 Ivanjica.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „IVANJICA“ IVANJICA – „Ne otvaraj“

Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku RS“, u „Službenom listu opštine Ivanjica i jednom od dnevnih novina koje se distribuiraju na  celoj teritoriji Republike Srbije i internet stranici opštine Ivanjica.

О Аутору

Financ