Javne nabavke

Javna nabavka usluge na zimskom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Ivanjica

Na osnovu člana 32.,člana 55. stav 1. i 2. ,člana 57. stav 1.,2., i 3. i člana 60. stav 1.  tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“ 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

Objavljuje

                                                 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 Naziv naručioca                           Opština Ivanjica

Adresa naručioca                          Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

Internet stranica                          www.ivanjica.gov.rs

naručioca  

Vrsta naručioca                               Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne   nabavke                   Otvoreni postupak

Vrsta predmeta   Usluge 

Opis predmeta nabavke: Nabavka usluge na zimskom održavanju    opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine  Ivanjica;

   Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:                                                                9062000 – 9 – usluge čišćenja snega;

Broj partija : Predmet javne nabavke je oblikovan u 7 partija:

Partija 1: deonice opštinskih puteva: Straža – Osonica, Međurečje – Bratljevo – Šančevi, Pridvorica – Devići, Grabovica – Bela Crkva, Međugorje – Dajića brdo, Milovići -Maslarske vodenice;

Partija 2: deonice opštinskih puteva: Ivanjica – Gliječa – Sivčina,   Mazgit – Oštra glavica, Marina reka – Venac – Vučkovica, Prilike – Gornje Radaljevo – Lisa, Bukovica – Lisa – Bioča, Trnje – Luke;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Ivanjica, MZ Bukovica, MZ Prilike, MZ Lisa;

Partija 3: deonice opštinskih puteva: Katići – Glog – Močioci, Biljege – Čepovo – Bjeluša, Katići – Bela crkva, Krst – Šarenik;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Močioci i MZ Brezova;

Partija 4: deonice opštinskih puteva: Devići – Brusnik, Devići – Ostatija, Dajića brdo – Srednja reka – Sastavci, Srednja reka – Grački krst;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Devići, MZ Brusnik, MZ Ostatija, MZ Srednja reka, MZ Pridvorica;

Partija 5: deonice opštinskih puteva: Šančevi – Erčege, Šančevi – Kovilje, Sastavci – Vučak, Zaječak – Vasovići – Vučak;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Erčege, MZ Kovilje, MZ Bratljevo, MZ Međurečje;

Partija 6: deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Luke, MZ Osonica;

Partija 7: deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Kušići, MZ Opaljenik;

Kriterijum za dodelu                    Najniža ponuđena cena

ugovora  

 Način preuzimanja konkursne dokumentacije :                               Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala   javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

   Način podnošenja ponude:Ponude se dostavljaju
neposredno ili putem pošte u i rok zatvorenoj koverti ili
kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa
sigurnošću      utvrditi da se prvi put otvara,
sa naznakom: „Ponuda za  javnu nabavku usluge na zimskom održavanju              opštinskih
i nekategorisanih puteva na teritoriji      opštine
Ivanjica – NE OTVARATI“ i smatraće se        blagovremenim
ukoliko stignu na gore navedenu adresu  u roku od 30 dana od dana
objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda na Portalu javnih nabavki:   http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova
poslednjeg dana roka. Ukoliko
rok ističe na dan koji je neradan, kao   poslednji dan navedenog
roka će se smatrati prvi  naredni radni dan do 10:00 časova. Na
poleđini koverte ili na
kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj    naziv, adresu,
telefon i kontakt osobu.

Mesto,vreme i način otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za  podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za   podnošenje ponuda u 11:00 časova u  rostorijama   naručioca, u Ivanjici, ulica Venijamina Marinkovića br 1 u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu  prisustvovati sva zainteresovana lica.

     Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku  otvaranja ponuda  : Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju     ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti   zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Rok za donošenje odluke Naručilac će doneti odluku o
dodeli ugovora u roku  od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

     Lice za kontakt  Osoba
za kontakt Mara Karaklajić, dipl.pravnik

     Ostale informacije  Dodatne
informacije se mogu dobiti svakog radnog  dana putem telefona/faksa na
broj 032/515-0337 i 032/661-821 u vremenu od 07:30 do 15:30 časova ili  
na mejl adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

О Аутору