Aktuelnosti Vesti Javne nabavke

Poziv za podnošenje ponuda

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:  001707571 2024 05158 004 007 405 023

20.5.2024. godine

IVANJICA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 91/2019  i 92/2023) i odredbama Pravilnika o bližem uređenju sprovođenja postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 13/2023 i 1/2024),  Naručilac Opštinska uprava opštine Ivanjica, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, je pokrenula postupak nabavke na koju se ne primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, čiji je predmet nabavka kancelarijskog materijala za potrebe održavanja izbora za odbornike Skupštine opštine Ivanjica, raspisanih za 2. jun 2024. godine, po Specifikaciji koju Vam dostavljamo u prilogu ovog poziva, koju je potrebno popuniti i potpisati od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe održavanja izbora za odbornike Skupštine opštine Ivanjica, raspisanih za 2. jun 2024. godine, pozivamo Vas da nam dostavite ponudu na obrascu ponude koji Vam dostavljamo u prilogu ovog poziv koji je potrebno popuniti i potpisati od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponude se dostavljaju putem mejl adrese nabavke@ivaniica.qov.rs, najkasnije do četvrtka 23.5.2024. godine do 13:00 časova.

                                                                              NARUČILAC

                                                                              OPŠTINASKA UPRAVA

                                                                              OPŠTINE IVANJICA

                                                                              NAČELNIK

                                                                                Bojana Glavinić

OBRAZAC PONUDE

      Na osnovu poziva za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju se ne primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama čiji je predmet kancelarijskog materijala za potrebe održavanja izbora za odbornike Skupštine opštine Ivanjica, raspisanih za 2. jun 2024. godine, dajemo ponudu kako sledi:

 OSNOVNI PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača 
  
Adresa i sedište ponuđača 
  
Matični broj ponuđača 
  
Lice odgovorno za zastupanje 
  
Osoba za kontakt 
  
Telefon/telefaks 
  
Elektronska pošta 
  
PIB 
  
Tekući račun 
     
Ukupna cena   (                            )dinara bez PDV-a
 brojčano ______________ slovima _(______________________)  dinara sa PDV-om 
Rok važenja ponude dana(ne može biti kraći od 30 dana od dana dostavljanja ponude)
  
Ponuda se podnosi(zaokružiti vrstu ponude)1)  samostalno
2)  kao zajednička
3)  ponuda sa podizvođačem
     
Način plaćanjaAvansno plaćanje nije dozvoljeno.
 Naručilac će izvršiti isplatu ponuđaču za izvršenu uslugu u roku od _________ dana od dana ispostavljanja i overe računa (rok za plaćanje je do 45 dana)  
Rok za izvršenje  godina(najduže 7 dana zaključivanja ugovora)

Mesto: ______________                                                                          Potpis ovlašćenog lica

Datum: ______________                                                                          _______________________

О Аутору

WEB MASTER